Tarotkortene

Tarotstokken består av 78 kort. Den er delt inn i to hoveddeler; Den lille arkana også kalt småkortene og Den store arkana også kalt Trumfkortene.

 • Den lille arkana

Småkortene består av 10 x 4 serier av småkort / suiter / farger med sortene mynter, staver, sverd og beger på samme måte som vanlige spillkort består av de fire sortene spar, ruter, kløver og hjerter.

I tillegg finnes 16 hoffkort; konge, dronning og knekt og page i hver av fargene konge av staver, konge av mynter, konge av sverd osv

 • Den store arkana eller trumfkortene

Narren, Magikeren, Høyesteprestinnen, Keiserinnen, Keiseren, Høyestepresten, Vognføreren, Elskerne, Styrke, (Eneboeren, Lykkehjulet, Rettferdighet), Den Hengte, Døden, Måtehold, Djevelen, Tårnet, Stjernen, Månen, solen, Dommedag og Verden.

Den store arkana kan sees som en sammenhengende fortelling som viser menneskets plass i kosmos. Den viser en utvikling fra det kosmiske via det jordiske tilbake til det kosmiske igjen.

Tarotstokken er en ypperlig måte å bli kjent med sitt indre liv. Bildene og symbolene fremmer intuisjon og fantasi. Gjennom å åpne opp for intuisjonen vil man åpne opp for større deler av en selv ofte kalt det høyere selv. Vi kan tenke oss at mennesket er et multidimensjonalt vesen hvor en del av oss befinner oss i tid rom dimensjonen. Den spirituelle delen av oss kommuniserer med oss via føleleser og bilder. Tarotkortene kan hjelpe oss å åpne opp og fortolke budskapet i denne kommunikasjonen.

Her finner du beskrivelse av alle de 22 kortene i den store arkana. Alle kortene beskriver ulike arketypiske energier som mennesker møter.
Del 1: De første 11 kortene dreier seg om en søken etter individualitet.
0 Narren

   0 Narren

Det første kortet i tarotstokken er Narren. Narren er nummerert som 0. Null er alt og ingenting. Narren representerer mennesket.  Alle mennesker gjør denne reisen. Det viser syklusen fra fødsel til død, fra liv til liv, fra mørke til lys, fra ubevissthet til bevissthet. Narren starter på null. Han eller hun er den åpne begynnelsen. På samme måte som en nyfødt baby er klar til å legge ut på livets reise er Narren klar til å legge ut på sin kosmiske reise. Han er som den nyfødte. Han er åpen, fri og ubeskrevet.

I tarotkortet Narren er han fremstilt som en lurvete kledd mann med et knytte over skulderen med sine eiendeler.  Han er ofte fulgt av en liten hund. Narren går tilsynelatende uvitende eller uanfektet frem mot en klippekant.

Narren kjennetegnes av sin uberørthet, sin ubekymrethet. Han følger livets flyt i blind tillit. Tilliten er blind fordi han er i begynnelsen av reisen, og enda ikke har bevisstgjort seg sin rolle i det kosmiske dramaet. Narren er åpen for det som måtte skje, og han har fokus på det som er tilstede i nuet.

Narren kan sammenliknes med Askeladden fra de norske folkeeventyrene. Askeladden er den yngste og minst tilgodesatte av de tre brødrene Per, Pål og Espen Askeladd. Hands naive åpenhet gjør at han til slutt alltid vinner prinsessa og det halve kongeriket.  Han ser verdien i det andre forkaster fordi han ikke er forutinntatt. Han lever i tillet og mottar beskjeder som andre forkaster. Han har ingen frykt og har ingen fordommer mot hekser eller troll. Askeladden følger sin intuisjon og magefølelse.

Narren i tarotstokken deler disse egenskapene til Askeladden. Askeladden er en ekte Narr. Han er en fri sjel. Evnen til å la fortiden falle og leve i nåtiden gjør at hvert øyeblikk og hver handling møtes med total åpenhet. Øyeblikket møtes med sannheten i hva øyeblikket reelt inneholder.

I sitt positive aspekt er Narren tunet inn på sin sanne intuisjon og magefølelse. Narren inneholder også barnets åpne og nysgjerrige energi.  Han er til stede i sitt eget liv.

Narren som energi er til stede i livet vårt hver gang vi starter noe nytt, når vi er åpne og søkende, eventyrlystne og i tillet til at alt skjer som det skal skje. Narren følger flyten i livets elv.

Narren er ikke redd negative konsekvenser. Han ser ikke døden som en tragedie, men livet som en mulighet. Derfor er han ikke redd for å falle utenfor klippekanten.

Narren kommer i likhet med det nyfødte barn rett fra den kosmiske livmor. Han har fortsatt kontakten med sitt spirituelle jeg. Det gjør at alle han handlinger har utspring i tillit. Han ser livet som en lek, et spill. Ingenting blir feil, ingenting er ferdig. Alt er riktig. Her kan både Abraham (Esther Hicks) og Byron Katies lære sees på som en kontakt med Narren. Denne innstillingen gir kraft til å gi seg ut på denne bevissthetsreisen livet er.

Med Narren energi kan alle situasjoner i livet møtes med tillit. Narren er uredd, eventyrlysten og kaster seg gjerne ut på dypt vann.

Narren har som nevnt nummer 0. Narren kan også være det siste kortet i tarotstokken. Ved å fullføre den arketypiske reisen gjennom de tjueen kortene i den store arkana  blir Narren gjenfødt. Han går fra ubevisståpen barnlighet til bevisst åpen barnlighet. Narren blir da det femte element, det perfekte mennesket.

1 Magikeren

   1 Magikeren

Magikeren er det første kortet i tarotstokken og er nummerert som 1. Mennesket innleder den kosmiske reisen tarotstokken symboliserer. Tallet 1 står for enhet, det udelelige, det unike eller det første. Magikeren manifester seg som en ide eller tanke ut av det ubegrensede kosmos.

Magiker kammer fra ordet ”magh” som betyr ”å ha kraft” eller ”å være i stand til”. Magikeren er derfor en person med kraft og evne til å skape.

Magikeren er et symbol på det maskulint guddommelige og starten på det bevisste kosmos. I bibelen står det at først kom ”ordet” som er den bevisste tanke. Før noe kan manifesteres må det være tenkt, bevisstgjort. Magikeren er denne første tanken, ideen som bærer kraft til å fødes.

Tradisjonelt er en magiker en trollmann. Magikeren kan manipulere det fysiske univers og skape ut fra bevisstheten. I dette kortet ligger derfor en sterk evne til å bruke bevisstheten som skaperkraft. En av metodene er å bruke visualisering.

Alt skapes ut fra bevisstheten.  Det du tenker blir virkelig. Dette prinsippet er kjent fra moderne selvutviklings- og bevissthetsmetoder for eksempel filmen” The Secret”.  Filmens hovedbudskap er at du blir det du tenker. Det du ser rundt deg reflekterer den du er. Dette er også kjent fra Abraham kanalisert av Esther Hicks. For å skape magi det vil si manifestere en tanke fysisk må du ha en sterk evne til fokus. Og et nærmest begjær etter å se den konkretisert i den tredimensjonale virkelighet.  Tallet 1 krever enhet. En dualistisk tankegang som ”Jeg ønsker – men jeg tror ikke det vil skje”, vil hindre ønsket i å ta konkret form. De to motstridende tankene vil utradere hverandre. Det holder ikke å kun tenke teoretisk, man må også tro på det.

Kortet Magikeren beskriver en mann omgitt av symboler på de fire elementer, jord, ild, luft og vann.  Magikeren kontrollerer disse fire elementene med sin bevissthet. Ved å bruke elementene som redskap transformerer Magikeren den fysiske virkeligheten. Han har en arm rettet mot himmelen og en mot jorden. Han skaper en forbindelse mellom kosmos himmelen og jorden. Han er en visjonær skaper som forvandler ånd til materie.

Magikeren har evnen til å skape sin egen virkelighet ut fra sin bevissthet. Vi bruker tankekraften hele tiden, men ofte foregår det ubevisst. Tankene går på autopilot. Dette er nødvendig for eksempel når man kjører bil. Da er fokus på veien og retningen ikke på fotens trykk på gasspedalen, eller rattets sving til venstre. For å skape magi må man være bevisst og fokusert. Spørsmål som

Hva ønsker jeg å skape?

Hvordan vil jeg ha det?

Hva er mine egentlige drømmer?

Er sentralt å svare på.   Eventuelle negatrive mønstre som sitter i underbevisstheten må bevisstgjøres og uskadeliggjøres.

2 Høyesteprestinnen

   2 Høyesteprestinnen

Ordet prestinne kommer fra det greske ordet ”presbuteros” som betyr den eldre, den som vet og har visdom.

Høyesteprestinnen symboliserer hjertets visdom, sannhet og ærlighet. Hun ser det som ligger under overflaten. Hennes visdom er basert på balanse og harmoni. Kortets nummer er 2 som står for polaritet som for eksempel; dag-natt, mann-kvinne, lys-mørke, sol-måne, svart-hvit.

Prestinnen balanserer disse tilsynelatende motsetningene. Balansepunktet finnes i den indre stillhet og klarhet som man finner i orkanens midtpunkt, orkanene øye. Rundt virvler vinden i raske kast på samme måte som livet kan fare av gårde med oss og få oss til å miste perspektivet. Høyesteprestinnen har tilgang på denne indre stillheten som gjør at hun kan navigere i urolig farvann uten å miste sin balanse. Denne klarheten gir Høyesteprestinnen distanse i forhold til livets hendelser. Hun bruker sin intuisjon og er oppmerksom på hva som befinner seg i det ubevisste og skjulte.

Universet kan sies å bestå av to krefter; orden og kaos; det apollinske og det dionysiske. Dette begrepsparet har navn etter Solguden Apollon som sto for orden og struktur og vinguden Dionysos som var ekstasens gud som skapte omveltninger og kaos. Det apollinske er velordnet, avklart og avgrenset, mens det dionysiske er ekstatisk, berusende og grensesprengende. Disse to kreftene kompletterer hverandre i en konstant prosess av å bygge opp og ordne og å rive ned og transformere.

Magikeren kan sies å ligge nær det apollinske og høyesteprestinnen nær det dionysiske. Høyesteprestinnen er den mørke kaosenergien alt skapes av. Hun er tomrommet der hvor Magikeren er lysstrålen. Mens Magikeren er den maskuline spirituelle kraft er Høyesteprestinnen den feminine spirituelle kraften.

Høyesteprestinnen gir oss tilgang til vårt Høyere Selv, den delen av oss som eksisterer utenfor den fysiske dimensjon og som er større og visere. Hun representerer det intuitive i mennesket, hjertets språk heller enn hjernens. Hun er sann mot seg selv og går ikke på kompromiss med sine visjoner. Høyesteprestinnen ser hva som ligger under overflaten. Hun er synsk og kjenner intuitivt sannheten. Hennes sensitivitet åpner opp for klarsynthet, klarhørsel, kanalisering, healing med mer. Hennes tilgang til den kollektive bevissthet er ubegrenset og hennes drømmer, fantasier og meditasjoner bringer det ubevisste frem i lyset. Hun har kontakt med fortid og fremtid. Hun er selvforsynt og er ikke avhengig av noen. Høyesteprestinnen er en sannsiger, en seer og en profetinne.

3 Keiserinnen

   3 Keiserinnen

Keiserinnen er naturen og livets beskytter. Intet er for lite eller ubetydelig til å omfattes av hennes kjærlighet. Alt og alle på planeten er hennes barn planter, trær, dyr, mennesker, luften, havet hvert lite sandkorn…

Hennes kjærlighet til alt det skapte er altomfattende og uselvisk.

Keiserinnen er det tredje kortet i tarotstokken. Hun etterfølger Magikeren og Høyesteprestinnen. Tretallet som er keiserinnens nummer symboliserer foreningen av to motsatte energier representert ved tallene 1 og 2.  Tretallet er sentralt ved at det skaper en syntese mellom to opposisjoner. Denne syntesen er nødvendig for å få videre vekst, ellers kan man til evig tid bli stående i en låst posisjon. Ved denne syntesen bringes hele tiden utviklingen videre.  Mann og kvinne skaper for eksempel barnet. Tretallet og Keiserinnen representerer altså begynnelser og vekst. Dette understrekes av at opprinnelsen til navnet Empress kommer fra det latinske ordet ”parere” som betyr å unnfange eller føde.  Keiserinnen er som livmoren som føder nytt liv. Hun har også ansvaret for å opprettholde dette nye livet ved å gi det mulighet til å blomstre.

Keiserinnen representerer hele det fysisk manifesterte univers. Hun er Gaia med sine planter, dyr og mennesker. Hun er den kreative kraften som føder frem det nye liv. Hennes natur er skapende. Hun gir omsorg, beskyttelse og nærhet, og har uforbeholden kjærlighet til alt som lever.

Keiserinnen er ofte avbildet sittende på en trone omgitt av naturens overflod. Hun er omkranset av alle elementene jord, vann, luft og ild. Hun er sensuell, magnetisk og vakker, og sitter behagelig avslappet og nyter livet. Hennes fruktbarhet og naturens overflod symboliseres ved med granatepler, kornaks, vannkilder og grønne planter. I enkelte kortstokker er hun gravid.

Høyesteprestinnens slør er fjernet, og Keiserinnen viser seg i all sin prakt. Hun har ikke lenger noe å skjule.  Hun kjenner livets sykliske og fysiske lover. Hun vet alt har en begynnelse, et høydepunkt og en avslutning. Selv sitter hun midt i livets blomstring som en frodig og fruktbar morsarketype. Hun har også symbolet fullmånen som viser til alle tings modenhet, kraftens toppunkt.

Keiserinnen er et oppkomme av kreativ energi  og bruker sin skaperkraft til å frembringe nye former i det fysiske univers. Hun representerer fruktbarhet, overflod, mangfold, kreativitet og produktivitet. En person som bærer med seg denne arketypen bruker sin fantasi til å skape. Keiserinnen har ofte store talenter innen håndverk, kunst, farger og formgivning. Hun har ofte grønne fingre og et godt håndlag med dyr.

Hun er av natur rolig og avslappet. Ingenting stresser henne. Hun er tilfreds med å være der hun er midt i livet og i sin egen skaperkraft. Hun finner fullt ut mening i sin egen kreativitet og nytelse og glede i å se sine egne skaperverk.  Hun er både kjærlighetsgudinnen Venus og morsarketypen Demeter.

4 Keiseren

   4 Keiseren

En keiser er en mannlig monark som vanligvis hersker eneveldig over et rike eller område. Keisere har vanligvis en høyere rang enn konger. I dag er det kun Keiseren av Japan som har denne tittelen.

 Ordet Keiser kommer fra det latinske ordet ”imparere” som betyr å kommandere eller lede. Keiseren er assosiert med alle mytologiske ledere som konger, presidenter, kommandanter, kapteiner, direktører og alle typer statsoverhoder.

Keiserens oppgave er altså å lede. Som leder følger han sine visjoner og har evne til å se og forutse hvilken virkning hans arbeid har i den fysiske verden. Et annet latinsk ord er ”parere” som betyr å gi liv til eller å føde. Han er den beskyttende og autoritære farsfiguren. Keiseren er i sin natur maskulin slik som Keiserinnen er feminin. Keiserens og Keiserinnens egenskaper er selvfølgelig tilgjengelig for begge kjønn. En kvinne kan utfolde Keiseregenskaper og en mann Keiserinneegenskaper. Som eksempel på en kvinnelig Keiser har vi Gro Harlem Brundtland.

Gjennom sine verdslige ambisjoner gir Keiseren liv til nye verdener og forandrer sivilisasjoner. Ved å bruke sin logiske og strategiske tanke settes ideene og målene ut i praksis. Keiser ønsker å være den fremste innen alt han/hun foretar seg. Keiseren ekspanderer stadig og utvider sitt rike.

Keiseren der det fjerde kortet i tarotstokken. Firetallet spiller stor symbolsk rolle i vår kultur.  Vi har blant annet fire retninger; nord, syd, øst, vest og fire elementer ild, jord, luft og vann.  Firetallet er tallet for det materielle. Vi snakker om å være firkantet eller A4. Keiseren er opptatt av å skape orden og system og holder seg som regel til de gjeldende lover og regler. Han kan være ganske tradisjonsbundet og opptatt av å bevare det etablerte. Han bruker sin fornuft og logikk heller enn fantasi og følelser.

Keiseren er opptatt av at hans arbeid skal bære frukter i den fysiske verden. Mens Keiserinnen står for den kreativt skapende energi er Keiseren den ordnende kraft som gir form til det allerede skapte. Slik utfyller Keiseren og Keiserinnen hverandre i sitt maskuline og feminine aspekt.

Keiseren er bestemt og besluttsom. Han er ofte en pioner og er villig til å arbeide hardt og fokusert for å nå sine mål. Keiserens styrke er evnen til å planlegge og tenke langsiktig. Han er også sterk og modig og liker å ta ledelsen. Keiseren følger sitt eget hode og sine egne meninger og er ikke redd for å bestemme over andre.

Keiserens styrke er evnen til å ta ansvar og følge sine visjoner kompromissløst til gjennomføring. Han forholder seg mest til den materielle verden med konkrete fysiske resultater å vise til. Keiserens fokus på det materielle kan begrense evnen til å se de finere nyanser i livet. Keiseren kan ha vanskelig for å ta andre menneskers ønsker og synspunkter med i betrakting. Positivt gir Keiser struktur og form til det skapte. Faren er at ønsket om form kveler fantasi og fleksibilitet så innholdet formen skal beskytte blir underordnet strukturen. Formen blir død og innholdsløs.

Keiseren kan bli dominerende og fastlåst i sine synspunkter. Det ligger i arketypen Keiser å ønske å være den som bestemmer; den som er først, størst og best. Keiserens skyggeside er ønsket om kontroll. Han eller hun kan ha vansker med å innrømmes svakhet og unngår helst egne og andres emosjonelle reaksjoner. Keiseren trives best i rollen som beskytter, veileder og forsørger. Det å ha en familie, suksess i arbeidslivet samt spille en aktiv rolle i samfunnet vil som oftest ha størst betydning for ham/henne.

5 Høyestepresten

   5 Høyestepresten

Høyestepresten Paven eller Hierofanten representerer organisert religion, spirituelle tradisjoner og systemer. Dette er kortet for lærer, veileder eller dogmatiker.

Høyestepresten er det femte kortet i tarotstokken. Han følger etter Keiseren og Keiserinnen. Vi kan tenke oss at i et samfunn hvor alt det verdslige er på plass og styrt av henholdsvis Keiseren og Keiserinnen, så trengs det også åndelig føde. Det behøves noen som kan opprettholde kontakten mellom det åndelige og de verdslige makter. Her kommer Høyestepresten inn.

Høyestepresten blir kontaktleddet mellom den spirituelle verden og den verdslige. Han formidler og fortolker de åndelige verdier til samfunnet. Høyesteprestens makt blir stor fordi han er den ene som har direkte kontakt med det åndelige.

Høyestepresten kalles også Hierofanten. En hierofant er en person som bringer en religiøs forsamling i kontakt med det som regnes som hellig. Ordet kommer fra gresk og var satt sammen av ta hiera som betyr ”hellig” og phainein som betyr ”å vise.” Meningen blir da den som viser frem det hellige. Hierofanten er tolkeren av de hellige mysterier og eldste prinsipper. Hierofanten var identisk med ypperstepresten i oldtidens templer. Det var Hierofantene som hadde ansvaret for innvielse av kandidatene i de store mysterier

Hierofanten er den åndelige makt på jorden. Kortet viser som oftest en kappekledd mann sittende på en trone. Han er avbildet med trippelkrone og septer. Kronen viser at han hersker over alle de tre verdener; den himmelske, den jordiske og den underjordiske også kalt dødsriket. Septeret er symbolet på makt.

Kortet bærer nummeret fem som representerer mennesket. Mennesket har fem lemmer, to armer, to ben og hode. Kortet gir mulighet til å bruke menneskehetens visdom til å høyne bevisstheten og transendere uutviklede aspekter av seg selv. Høyestepresten avslører universets hellige lover og formidler dem til andre. Han er en lærer av livsvisdom og spirituelle verdier. Han bevarer de kosmiske lover gjennom ritualer og institusjoner.  Hierofantkortet representerer dermed organisert religion, ulike spirituelle tradisjoner og systemer.

Høyestepresten bærer titler som Mester, Buddha, vismann, prest, taler, guru, rabbi eller professor. Nivået på Høyesteprestens lære avhenger av hans bevissthet. Positivt er han en formidler og i varetaker av gammel visdom. Han er den fremste utøver og fortolker innenfor ulike religioner. Negative aspekter av Høyestepresten er faren for å bli fanget i dogmatisk tankesett hvor regler og tradisjoner står foran sann visdom og utvikling. Ekte kontakt med mysteriene og det spirituelle viker for meningsløse ritualer og fikserte trosoppfatninger.

Kortet kalles også for Paven. Paven i Roma regnes som guds stedfortreder på jorden av katolikkene. Det vil si at Pavens makt ligger i at han skal ha absolutt rett i det han sier fordi han skal ha direkte kontakt med Gud. Paven er derfor fortolker og rettleder. Hans ord er lov for millioner av katolikker enten det gjelder prevensjon, abort, skilsmisse og liknende.

Høyestepresten i sitt positive aspekt representerer søknen etter mening og hensikt med livene våre. Når de jordiske behov er tilfredsstilt kommer behovet for å forstå meningen med livet, hvorfor vi lever og hvilken hensikt eksistensen har. Høyestepresten blir veilederen og læreren som hjelper til å forstå dette mysteriet livet er. Høyesteprestens visdom strekker seg både til det fysiske, emosjonelle og intellektuelle plan. Han eller hun har kunnskap og viten om menneskenaturen og dens utfordringer. Han/hun har gått veien selv og kjenner alle prøvelser og nederlag som man kan møte på livsveien. Dette gir han/hun en evne til å vise toleranse og nestekjærlighet.

Høyestepresten kan vise veien til å transformere det hverdagslige til det hellige, og åpne for innsikt, inspirasjon og åpenbaringer.

Høyestepresten forteller også at livet er en konstant læreprosess hvor vi lærer like mye av våre mistak som våre suksesser. Høyestepresten har visdommen til å finne mulighetene i tilbakeslag, skuffelser og manglende suksess. Livet kan brukes som et forum for personlig vekst.

6 De elskende

   6  De elskende

Nå har vi kommet til kort nummer seks i tarotstokken. Kortet kalles The Lovers eller De elskende.  Ordet lovers kommer fra det indo-europeiske ordet leubh som betyr å bry seg om, elske eller begjære.

Kortet De Elskende representerer uimotståelig tiltrekning til andre. Kjærlighet er en kraft og et ønske om en forening som skaper helhet.

Kortet De elskende symboliserer alt vi tiltrekkes av i den ytre verden. Det kan være kjærlighetspartnere, venner, god mat, pene klær, musikk, bøker, nær sagt alt som oppleves som behagelig og gir livsglede.

De elskende står for den energien i oss som søker mot det som gir oss glede og en følelse av helhet. I forelskelsens rus oversvømmes hjernen av kjærlighetshormoner, og vi opplever å være ett med vår elskede. Vi føler oss levende, våkne og intenst nærværende. Kortet De elskende symboliserer rusen hvor grenser og rammer opphører, og vi føler oss ett med hele verden. Denne gleden fyller oss enten det er kjærlighet, skjønnhet, moro, sport, velvære eller annet som initierer den. Energien i De elskende kortet er limet som binder ting sammen. Det kan være en mental, emosjonell eller fysisk interesse som vekker tiltrekningsenergien. En tanke eller ide kan fylle hodet og tilværelsen og gi kraft og innhold. Livet får med ett mening på grunn av denne hobbyen, ideen, boken eller det spesielle mennesket som inspirerer og får oss til å åpne opp for vår fulle natur.

Carl Gustav Jung opererer med begrepene indre mann og indre kvinne, animus og anima. For mannen vil de egenskapene som tradisjonelt legges til det feminine som følelser, nærhet og omsorg danne en indre ofte ubevisst energi som Jung kaller mannens indre kvinne. Han vil føle en umiddelbar tiltrekning til kvinner som passer til dette bildet. På samme måte har kvinnen en indre mann som innehar visse egenskaper av styrke, individualitet og pågangsmot. Det indre bildet manifesterer seg som tiltrekning til visse typer menn.

Kortet De Elskende representerer unionen med den indre kvinne eller indre mann. Hieros gamos eller Hierogamy fra gresk som betyr ”hellig ekteskap” refererer vanligvis til et seksualrituale mellom en gud og en gudinne hvor det feminine og maskuline forenes. Dette ritualet kan ha sin opprinnelse i det enda eldre begrepet om tvillingsjeler eller ”soulmates”.

Ideen baserer seg på at menneskesjelen opprinnelig var en enhet bestående av en maskulin og en feminin del. Denne enheten ble på et tidspunkt delt i to. Dette medfører at hvert menneske på jorden har en tvillingsjel, og målet er å gjenforenes med denne. Det hellige ekteskap og den seksuelle forening blir et symbol på gjenforeningen av den delte sjelen.

Psykologisk sett symboliserer det hellige ekteskap sammenføyningen av motsetninger. Det maskuline og feminine prinsippet, bevisstheten og ubevisstheten, ånd og materie smelter sammen. I denne foreningen finnes det ikke lenger noen adskilthet og splittelse. Alt er enhet og helhet. Når den bevisste og ubevisste siden i mennesket smelter sammen får man et ekteskap/enhet mellom den fysiske mann og den indre kvinnen og den fysiske kvinnen og hennes indre mann.

Kortet De Elskende representerer som sagt helhet og opphør av dualitet, men sammensmeltinger kan også adskilles. Den fysiske verden er polaritet. Alt er delt i maskulin og feminin, det mannlige og det kvinnelige. Det gjelder mennesker, dyr, fugler, fisk, insekter og så videre. Ved å romme dualiteten og ta opp i oss motsetningene så blir helheten større, og vi rommer stadig mer. Kortet De Elskende symboliserer denne sammensmeltingen av polariteter. Før denne foreningen gjennomføres er det alltid et valg. Vil jeg akseptere og smelte sammen med motsetningen eller ikke? Hva skal jeg velge; ja eller nei?

Derfor er et annet aspekt av kortet å ta valg. I den franske Marsaillestokken er kortet De elskende illustrert ved en mann som dras mellom sin mor og sin kjæreste. Mannen må da velge å følge det ukjente representert ved den unge kvinnen eller det trygge representert ved sin gamle mor.

Valget kan også stå mellom to unge kvinner, en ukjent fristerinne og en trofast jomfru. Dette er et velkjent trekantdrama.  Å velge den attraktive ukjente kvinnen kan være en omvei, men som kjent fører alle veier til Rom, og man trenger kanskje den erfaringen også før man er klar for den indre union.

De elskende kortet rommer også ideen om romantisk kjærlighet. Kortet kan stå for erotiske møter mellom kjærlighetspartnere som opplever en nær sjelekontakt eller rett og slett er dypt forelsket i hverandre. I denne sammenheng står kortet også for å utforske de seksuelle gleder, utrykke kjærlighet, intimitet  og nærhet. Målet med De elskende kortet er kjærlighet med full aksept og omfavnelse av dualiteten, motsetningene. Det som forenes må også før eller senere adskilles.

Å gå inn i relasjoner uten å bli medavhengig eller selvutslettende er første steg på veien til å mestre De elskende energien. Å ha mot til å romme både foreningen og splittelsen er kortet De elskende utfordring.

7 Vognføreren

   7 vognføreren

Nå har vi kommet til kort nummer syv i tarotstokken. Kortet kalles Chariot eller Vognføreren. Kortet Chariot eller stridsvognen kalles som regel Vognføreren på norsk. Ordet  ”chariot” kommer fra det latinske ordet ”carrus”  Ordet charioter kommer fra det indo-europeiske ordet ”kers” som betyr ”å løpe”. Vognføreren er alltid i bevegelse. Både hjertet, kropp og bevissthet er alltid underveis mot noe nytt og ukjent.

Kortet avbilder en mann, eller sjeldnere kvinne, som står oppreist i en vogn trukket av hester. Hestene kan være byttet ut med andre trekkdyr.

Kortet er nummer syv i rekken. Tallet syv står for midlertidig perfeksjon og suksess. Tallet inneholder en fullbyrdelse og avsluttethet, men samtidig en lengsel mot nye høyder av perfeksjon. Syv er et hellig tall som representerer unionen mellom det guddommelige representert ved tallet tre og jorden tallet fire. Syvtallet er ofte regnet som et lykketall og det er mye brukt i vår kultur. Regnbuen har syv farger, uken har syv dager og vi har syv chakraer. Den diatoniske skalaen vi bruker har syv musikalske noter; c-d-e-f-g-a-h. I tidlig astronomi og astrologi var det kjent syv planeter; Sol, Måne, Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn.

I tarotstokken er vognførerens bevegelse mot noe den viktigste symbolikken. Vognføreren er tradisjonelt på vei et sted gjerne i krig og kamp. Han eller hun er modig, uredd og fokusert. Vognføreren har en sterk motivasjon og viljestyrke. Han setter seg mål og går mot dem med uforminsket styrke. Han vet at det koster og krever noe av ham for å oppnå sine mål. Han der derfor villig til å avstå fra ting som hindrer ham i å nå dette målet. Besluttsomhet og viljestyrke er stikkord for suksess. Det kommer ikke gratis, men gjennom en stadig prosess hvor evnen til å fokusere og å forsake avgjør graden av suksess.

Vognføreren representerer det motsatte av satthet og ubevegelighet. Han bekjemper treghet og entropi som er dødens tvillingkrefter med besluttsomhet og drivkraft og vilje til å møte sitt ubehag og sin redsel. Vognføreren søker mot den høyeste form for ambisjoner og selvrealisering. Han vet at redsel og angst er den største hindringen for vekst og liv. Bevegelse skaper liv, mens stillstand er døden. Vognføreren representerer derfor loven av bevegelse. Når hjertet, bevisstheten og sjelen er i stadig bevegelse opp og frem mot høyeste oppnåelige mål vil suksess være uunngåelig. Alle veier prøves for å nå det ideale. Vognføreren er en eventyrer, erobrer og jeger. Reisen er uttrykk for Vognføreren essens. Bevegelsen gjennom livet mot å realisere sitt høyeste potensial.

Vognføreren seirer gjennom sin viljestyrke, mot, besluttsomhet og selvbeherskelse. Den romerske stridsvognen trukket av hester ble i tillegg til i krigføring brukt i veddeløp hvor alle triks var tillatt. Kjøreren måtte holde vognen på rett vei og manøvrere seg mellom alle de andre vognene uten å miste kontrollen over hestene og uten å kollidere med de andre vognene. Hestene blir også symbol på instinktiv handling. Bevisstheten må kontrollere instinktene og det ubevisste.

En riktig bruk av Vognføreren blir en studie i multitasking hvor forstyrrende og hindrende elementer må elimineres for å holde fokus mot ønsket mål.   Bevegelse er nøkkelordet for Vognføreren. Midt i all bevegelsen finnes den indre stillheten og en meditativ tilbaketrekning som gjør at Vognføreren beholder sin ro og sentrering midt i all handlingen. Denne stillheten hjelper han til å følge sin egen timing og handle riktig i rett øyeblikk.

Ved å kutte ut alle distraksjoner holder kjøreren fokus mot målet.  Så spørsmålet til kort nummer syv er: Hvor kjører du din vogn? Sitter du i førersetet eller overlater du styringen til hestene?

Vognen er her symbolet på kroppen og egoet. Man kan bruke den arketypiske energien til Vognføreren når man trenger å holde fokus og retning for å nå et mål. Vi påvirkes hele tiden av alle distraksjoner som finnes rundt oss. Sjåføren må ha fokus på veien og oppmerksomhet på alt som skjer rundt uten å miste retningen og konsentrasjonen.

Når det gjelder Vognføreren så er spørsmålet: Er det ditt indre jeg som holder i tømmene eller er det ditt ego?
Hvem holder styreringen?

Vognføreren vet at suksess medfører hardt arbeid og tar fullt ansvar for sitt eget liv og de omstendigheter som er skapt. Vognføreren agerer heller enn å re-agere.

Er du som de ville hestene som stikker av eller bruker du din klarhet og retning til å holde tømmene i et fast grep og styre vognen dit du selv ønsker.

Vognføreren fører deg stadig videre. Det heter ofte at reisen er selve målet, men Vognføreren trenger den gulroten det er å se målet komme stadig nærmere.

8 Styrke

   8 Styrke

Nå har vi kommet til kort nummer åtte i tarotstokken. Kortet kalles Styrke eller Fortitude. Kortets temaer dreier seg imidlertid ikke om ytre kraft og styrke, men å ha kontroll over det indre. Indre styrke er å vite at man kan holde ut, være bestemt, være tapper og fatte nytt mot ved tilbakeslag. Det er også motet til å være sann mot seg selv og til å uttrykke den man virkelig er.

For å utvikle disse egenskapene kreves selverkjennelse. Man må kjenne sine sterke og svake sider. Ved å anerkjenne sine svake sider er det også lettere å ha tålmodighet og forståelse for andre. Å være tolerant og medfølende blir derfor vesentlig for å mestre dette kortet. Styrken vises først og fremst gjennom å stille krav til seg selv istedenfor å skylde på andre. Behovet for å ha makt over andre avløses av en større forståelse og evne til samarbeide, hvor man leder indirekte istedenfor å dominere over andre.

Styrke er en av de fire klassiske dydene Fortitudo (Mot), Sapientia (Visdom), Iustitia (Rettferd) og Temperantia (Måtehold). De var kjent fra Platon og Aristoteles tid, og representerer egenskaper i mennesket som kan trenes opp og dermed føre til at man lever et etisk eller dydig liv.

For Aristoteles var hensikten å oppnå Eudaimonia som kan oversettes med lykke. Denne lykken var imidlertid ingen emosjonell tilstand, men en tilstand av å fullbyrde sitt potensial og bli alt man var i stand til å være. Lykken var å uttrykke sitt fulle blomstrende jeg og bli den beste versjonen av deg som du kan bli. Dydene vil hjelpe en til å leve i moderasjon og balanse for derigjennom å fullbyrde sitt høyeste potensial.

I tidlig middelalder ble kardinaldyden Mot definert som å ha en forsiktig og ivrig natur i handling, å ha stor utholdenhet og etisk sans i arbeid, å ha evne til å holde ut og ikke gi opp. Videre betød det å ha tålmodighet og vente på riktig tidspunkt, å vokte seg mot latskap, å holde sin moral høy også når andre ikke ser det.

Fortitude som kan oversettes både med Mot eller Styrke betyr å ha en modig og bestemt holdning. Mot (også kalt tapperhet, dristighet, fryktløshet, temperament eller heltemot) er evnen til å konfrontere frykt, smerte, fare, usikkerhet eller trusler. Man kan skille mellom ”fysisk mot” som er motet til å konfrontere fysisk smerte, motgang, død eller trusselen om døden, og ”moralsk mot” som er muligheten til å handle rett i møte med skam, skandale eller motløshet.

Mot representerte tidligere krigerstanden og menneskets åndelige higen. En kriger må ha mot til å gå ut i kamp selv om han kan bli drept. Et modig menneske vil søke mot det høyeste potensial uten å gi etter for bedagelighet eller frykt. I kunsten ble de kardinale dydene som oftest fremstilt som kvinnelige krigere som overvant lastene. Mot ble også symbolisert med en brukket søyle.

De kardinale dyder gir mange indikasjoner på hva Tarotkortet Styrke eller Fortitude står for. Mot kan defineres som evnen til å møte sin frykt og overkomme den slik at man kan utføre de ønskede handlinger og uten å svikte sin etiske overbevisning.  Et modig menneske er ikke et menneske uten frykt, men et menneske som ikke lar seg styre av sin frykt. Kirkefaderen St. Augustin definerte Mot slik: Mot er kjærligheten som er rede til å tåle alt for å nå sitt mål.

Tradisjonelt fremstilles mot eller styrke som en maskulin egenskap i form av en sterk mann som viser sin fysiske styrke enten det er Herkules eller Samson.

I tarotstokken fremstilles kortet Styrke som oftest i form av en ung kvinne som holder hendene rundt snuten på en løve. Kvinnen som er et symbol på sjelen, viser mot ved å beseire løven ikke med vold, men med kjærlighet. Hva hindrer løven i angripe – kjærlighet.

Ved å ta kontroll over løven behersker kvinnen sin instinktive natur. Hun har tilgang til sin underbevissthet og det som skjuler seg der. Løven representerer naturen og kroppen med dens instinkter og lyster samt underbevissthetens skjulte sider. Ved å ta kontroll over løven tar hun kontroll over både det fysiske og det følelsesmessige. Løven symboliserer i denne sammenheng sterke følelser, sinne, skam, skyld, motstand og selvundertrykkelse. Kvinnen vet imidlertid at ikke alt kan komme ut på en gang så hun kan åpne og lukke gapet til løven etter behov. Hun har herredømmet over seg selv og sine lyster. Hun behersker sine følelser og har emosjonell kontroll. Hun kan uttrykke følelsene når hun selv ønsker det og ikke på grunn av underbevisste ønsker eller impulser. På den måten er hun fri til å uttrykke hele sin identitet. Hun har løvens mot til å være seg selv og vise sitt sanne ansikt til verden. Med erkjennelsen og aksepten av de mørkere sidene av psyken kommer evnen til kjærlighet. Kortet kaller på tålmodighet og medfølelse i forhold til seg selv og andre. Medfølelse og tilgivelse med seg selv og andre. Styrke er å leve ut hele sitt mangfoldige og multidimensjonale potensial. Hun uttrykker fullt og fritt sin totale skapning; bevissthet, hjerte, kropp og ånd. Det kan kalles å oppnå det Aristoteles kalte Eudaimonia.

Styrke er også motet til å være seg selv og vise sin sanne natur. Ved å uttrykke sine ideer, følelser og kreative energi fritt og uten hemninger vil man komme i nærmere kontakt med sin indre kjerne. Løven representerer også det stolte og livskraftige. Ved å temme løven blir kvinnen en forfinet kanal for løvens voldsomme styrke. Kraften temmes gjennom den vennlige, overtalende og kjærlige energien til kvinnen. Ved å bli venner med løven blir kvinnen også venner med sin egen dyriske og fysiske natur. Hun kan uttrykke denne sterke, utadvendte og ildfulle kraften i møtet med verden. Ved at kvinnen mestrer det fysiske, naturen og løven og møter den med respekt gjør den til en alliert og ikke en fiende. Løvens kraft og styrke tilfører kvinnen energi, livskraft og selvtillit.

 I Visconti-Sforza stokken fra midten av 1400-tallet ( se illustrasjon over) er kortet illustrert med Herkules kamp med den nemeiske løve. Det første av Herakles’tolv storverk var å drepe løven og komme tilbake med skinnet dens. Løven hadde terrorisert områdene rundt Nemea, og hadde så tykt skinn at våpen ikke kunne trenge gjennom det. Ifølge myten drepte Herkules løven med å kvele den med hendene. Her blir løven slått med en klubbe. Visconti-Sforza stokken er den eneste kjente stokken som viser en voldelig mannsperson som slår eller dreper løven. Det er vanlig å avbilde dette kortet med en kvinne som behersker løven med kjærlighet.

9 Eneboeren

   9 Eneboeren

Kort nummer ni i tarotstokken kalles Eneboeren. Eneboeren representerer integritet og det å være hel i seg selv. Etter å ha funnet den indre kraften og motet i Styrke på det ytre plan, er man moden for å gå i møte med sitt indre jeg. Eneboeren frykter ikke lenger å være alene og føler seg ikke ensom.

Ensomhet blir som regel regnet som noe negativt og uønsket. Eneboeren søker mot en frivillig ensomhet i motsetning til en tvungen ensomhet hvor man føler seg ribbet for ønsket menneskelig kontakt. Eneboeren føler seg ikke ensom i sin alenehet. Han eller hun føler seg i kontakt med sitt indre, sitt egentlige selv.

Ytre suksess, relasjoner, familieliv og annet virker ofte distraherende i søken etter spirituell visdom og sannhet. Mennesker har til alle tider brukt ensomhet og isolasjon som virkemiddel til å søke fordypning og indre transformasjon. Alle religioner har sine grener hvor disippelen kan trekke seg tilbake fra verden og finne sin egen spirituelle sannhet og kontakt med noe større enn seg selv. Eneboeren har flere navn som eremitten, munken, pilegrimen, yogien, asketen eller vismannen. Ordet eremitt kommer fra det greske eremiters som betyr ”ørken” eller ”ensomhet”. Eremitten har trukket seg tilbake fra samliv med mennesker for å konsentrere seg om et religiøst liv med fokus på meditasjon, bønn og askese. Begrepet eremitt brukes særlig i buddhistisk og kristen sammenheng. De første eremitter levde på 200-300 tallet. Den kanskje mest kjente er Frans av Assisi.  I hinduismen blir omvandrende asketer kalt sadhu eller sannyasin.

Kortet Eneboeren avbilder vanligvis en gammel mann med skjegg og bart som holder på en lampe. Lampen symboliserer visdom og kunnskap som gir opplysning og innsikt. Eneboeren følger sitt indre lys og sin egen sannhet og kan ved sin livsførsel være et eksempel for andre.

Hvem er jeg? Hva er meningen med mitt liv? Hvorfor eksisterer jeg? er de eksistensielle spørsmål som Eneboeren søker å finne svar på. Middelet til å finne svarene er først og fremst indre kontemplasjon og refleksjon. Eneboeren holder fokus på den indre verden. Han eller hun vet at de sanne verdier ligger i det indre, og de følger sin egen rytme og tidstabell. Gjennom å finne sin indre sannhet kan Eneboeren også hjelpe andre til å finne sin.  Eneboeren representerer en reise i selvgransking, selvrefleksjon og meditasjon. I denne indre søknen kan kontakten med det høyere selv og det guddommelige spirituelle opprettes og erfares.

Eneboeren handler om å gå inn i seg selv og finne sin egen sannhet. For å kunne det må man skjermes for ytre påvirkning og distraksjoner. Den ytre verden med sitt mas og kav vil virke forstyrrende. Det vanlige liv er fullt av krav og påvirkninger. De store spørsmålene i livet får ofte ikke oppmerksomhet før noe livstruende eller epokegjørende skjer. De forsvinner i jobb, familieliv, venner, hobbyer, tv, facebook , twitter med mer.

Eneboeren representerer et helt og komplett menneske som kan være en veiviser og et eksempel for andre. Han eller hun kan bruke sin indre kraft til å hele eller guide andre. Den indre søken er ofte noe som kommer med alderen, og Eneboeren representerer derfor ofte godt voksne eller eldre mennesker. Eneboeren har ikke lenger ungdommens utålmodige søken etter stimulerende opplevelser og raske løsninger. Isteden aksepteres en langsommere og roligere tilværelse hvor han eller hun søker mot fordypelse og indre belønning heller enn ytre resultater.

Det er ikke nødvendig å leve alene eller søke bort fra det vanlige liv for å leve ut arketypen Eneboeren. Eneboeren representerer all ettertanke og søken etter dypere forståelse. Man kan godt leve et normalt liv og likevel opprette kontakt med denne energien. Det viktige er om man klarer å rydde timeplanen og gi tid til å møte sine tanker og opplevelser i den indre verden. Det kan skje på mange måter, ikke bare i meditasjon. Det er mange muligheter som på en tur i skogen, sittende i en bilkø, mens man nyter en kopp kaffe eller te en tidlig morgen, ved å reflektere over naturens skjønnhet, ved se på et sovende barns rolige pust eller ved å sitte foran et peisbål en sen kveldstund.

I Visconti-Sforza stokken fra midten av 1400-tallet ( se over) er Eneboeren avbildet som en eldre mann med en flott kappe og hatt. Han holder et timeglass i hånden.Av ukjente årsaker har timeglasset en eller annen gang blitt forandret til en lampe. Timeglasset som symbol på tidens gang og menneskets forgjengelighet. Det ble senere byttet ut med lampen som symbol på illuminasjon og spirituell innsikt. Lampen kan også vise veien for andre i mørket.

10 Lykkehjulet

  10 Lykkehjulet

Lykkehjulet er livets hjul. Det symboliserer de grunnleggende syklusene i livet
som fødsel, død og gjenfødsel.

Lykkehjulet også kalt Skjebnehjulet er kort 10 i tarotstokken. Tallet ti symboliserer fullbyrdelse og fullkommenhet. Tallet10 redusert til tallet 1 symboliserer en perfekt enhet og en ny begynnelse. Med Lykkehjulet har vi kommet halvveis i kortstokken. Første syklus er fullbyrdet. Den individuelle bevissthet som starter sin reise som Narren har fullført sin første syklus som består av å forstå seg selv og verden som individ. I siste halvdel del av tarotstokken skal dette individet forholde seg til de større spirituelle sykluser og lære å finne sin plass i universet.

Vi kjenner lykkehjulet fra tivoliet. Hjulet snurrer og resultatet kommer. Har du vunnet eller har du tapt? Lykkehjulet er knyttet til lykkens gudinne Fortuna. Fortuna betyr lykke eller skjebne på latin.  Hun snurrer hjulet på måfå og endrer tilstanden til alle som henger på livets lykkehjul.
I antikken ble Fortuna fremstilt som en kvinne i flagrende gevanter som bar på et overflødighetshorn. Overflødighetshornet fremstilles som et bukkehorn fylt med blomster, frukt og mynter. Det symboliser naturlig nok overflod. I renessansen fremstilles Fortuna som en naken kvinne med en fot på en klode og med et seil over hodet. Til tider har hun bind for øynene så hun er blind. Hun ser ikke hva hun gjør.

I tarotstokken fremstilles lykkehjulet som et hjul hvor det henger flere personer fast. Øverst er det en konge og dronning nederst en fattig mann i filler. På siden er noen på vei opp og noen ned. I gode tider befinner man seg på topp i dårlige nederst. Hjulet svinger alltid. Det finnes ingen konstant tilstand. Kunsten er å fjerne seg fra ideen om godt og dårlig og isteden finne roen og aksepten av at tingenes tilstand er i forandring.

Fortuna symboliserer tingenes evige sykliske forandring. Det eneste sikre i livet er at ingenting er sikkert. Hvert øyeblikk er en ny begynnelse og en ny slutt. På samme måte som i en storm finnes et stille punkt i midten av hjulet. I dette meditative punktet finnes roen og vissheten om at den fysiske verden ikke er det hele. Det finnes større sannheter og større sammenhenger. Å mestre skjebnehjulet er gjennom å se disse opp og nedturene i et større perspektiv og fokusere på de lange linjene.

I tarotstokken symboliser lykkehjulet ofte at gode ting er på vei. Noe nytt og spennende gjør sitt inntog i livet, og nye muligheter banker på døra. Lykkehjulet handler også om å si ja til de mulighetene som kommer. Alt som er oppe vil komme ned og det som er nede vil komme opp. De som mestrer lykkehjulet vet at man må ta lodd for å vinne.
Mennesker med suksess er som regel åpne, nysgjerrige og sjenerøse. De annonserer sine ønsker og behov for verden på en vennlig og fordomsfri måte, og universet vil etter hvert gi svar i form av såkalte tilfeldigheter eller synkrone hendelser.

Lykkehjulet kalt Rota Fortunae er et begrep fra antikken og middelalderens filosofi. Det refererer til skjebnens uberegnelige natur. Gudinnen Fortuna spinner hjulet og dets posisjon avgjør om man vinner eller taper.

I Visconti-Sforza stokken fra 1400-tallet ser vi en senmiddelalder fremstilling av skjebnegudinnen som spinner hjulet. Hun ser ikke hvor hun spinner hjulet. De fire figurene rundt hjulet representerer de ulike stadiene av et menneskes velstand.

Den store arkana del 2: Reisen tilbake
Den store arkana del 2:  Med kort 11 har vi kommet til et vendepunkt i tarotstokken. Fra å bevege seg mot mer og mer individualitet og forståelse av det verdslige blir vi nå opptatt av spirituelle verdier.
11 Rettferdighet

 11   Rettferdighet

Rettferdighetens gudinne symboliserer rettskaffenhet og balanse. Det ellevte kortet i tarotstokken kalles Rettferdighet og fremstilles av en kvinne som sitter på en trone med et sverd og to vektskåler i hendene. Sverdet symboliserer beslutning og alvoret i situasjonen og skålene symboliserer at rettferdigheten er balansert.

Hun representerer loven om aksjon og reaksjon. For hver handling er det en reaksjon. Alt man tenker og gjør skaper en reaksjon i det ytre. Tilværelsen er som en dans, en kontinuerlig balansegang mellom harmoni og forandring. All handling forrykker balansen som igjen krever handling for å produsere en ny balanse.
I Rettferdighetskortet må vi møte universets lover og regler som sier at ingen handling går upåaktet hen. Alt må balanseres så likevektene kan gjenopprettes.  Kortet symboliserer derfor lov og orden. Det finnes fysiske, menneskelige og guddommelige lover som må overholdes. All handlig har en konsekvens. Det spiller ingen rolle hvem som vinner bare dommen er balansert og rettferdig. Det er et behov for å se seg selv objektivt og utenfra.  Man ønsker å finne den hele og fulle sannhet. Ved å erkjenne sine feil og mangler kan man gjøre det som er nødvendig for å korrigere og ta fullt og helt ansvar for sine handlinger. Ekstremene må balanseres. Rettferdighet krever full ærlighet i alle ting.
Rettferdighet fremstilles med attributtene en vekt med to skåler og et tveegget sverd. Med vektskålene vurderer hun hva som styrker og svekker en sak. Sverdet symboliserer makten i fornuft og rettferdighet og det kan slå begge veider. Rettferdighet har naturlig nok blitt et symbol for rettsvesenet og juridiske myndigheter og kan derfor ofte sees som utsmykning ved rettsbygninger og lovforsamlinger.
Gudinnen Rettferdighet er en av kardinaldydene kjent fra Platon, og hun et klassisk tema i middelalder- og renessansekunsten. Hun har aner tilbake til den egyptiske gudinnen Maat. Maat var forvalter av sannhet, rett og orden. Hun var den som dømte de døde mennesker sjel; Den dødes hjerte ble veid opp mot vekten av Maats fjær. Hjertet skulle ikke være tyngre enn fjæren. Da var personen fortapt for alltid.
Et annet forbilde for Rettferdighet er den greske gudinnen Themis. Themis var legemliggjørelsen av den guddommelige lov og orden. Hun gav råd til Zeus og ble senere et av oraklene i Delphi. Hennes datter Dike som avbildes med på vektskåler representerer de verdslige lovene og opprettholdt den politiske og sosiale orden.
Themis ble senere adoptert av romerne og fikk navnet Justitia, jussens gudinne. Justitia holder to vektskåler og et sverd i hendene. Fra 1400-tallet har hun ofte blitt avbildet med et bind for øynene. Det symboliserer objektivitet at loven er lik for alle uansett status, rikdom, makt eller bestikkelser.
Som kort nummer elleve deler Rettferdighet den store arkana i to like deler hver på ti kort Første del av stokken fra  en til ti handler om å bygge opp en egostruktur som fungerer i den fysiske verden. Man lærer å ivareta de materielle og psykologiske behov og ønsker man måtte ha. Siste del av stokken fra kort tolv til tjueen handler om å søke etter noe mer. Det krever at man eksaminerer de verdier man har. Man må balansere sin tidligere søken etter suksess og materielle verdier ved å bruke sitt mot og sin aggresjon og konkurranselyst med kjærlighet, aksept og overgivelse.
Det er fokus på å overvinne dualiteten som aggresjon -passivitet, materiell-spirituell, maskulin-feminin og skape en ny helhet. Rettferdighet er det første kortet i denne langvarige prosessen.
Rettferdighet kan også kalles karmakortet. Enhver aksjon enten det er en tanke eller en handling vil skape en reaksjon. Rettferdighet sørger for at de er i balanse. Det er her du begynner å forstå at du høster som du har sådd. Du kan risikere å møte konsekvensene av tidligere handlinger du forlengst har glemt. Her er det viktig og ikke å skylde på andre, men se deg selv objektivt og ta ansvar for alle situasjoner du befinner deg i. Det er også en fin sjanse til å rette opp i tidligere feil. Alle tanker og handlinger får konsekvenser når man står foran gudinnen med sverdet og vektskålene. Du veies og måles opp mot deg selv og ditt potensial. Det er derfor viktig å være ærlig og overholde de fysiske og universelle lovene.

Rettferdighet åpner opp for evnen til å se begge sider av en sak. Det er også derfor det er knyttet til juss og lover og regler. Man slipper ikke lenger unna med halvsannheter eller unnlatelser. Med Rettferdighet begynner den lange veien med å desintegrere det omhyggelige oppbygde egoet. I de følgende kortene må egoet ta utforringen med å eltes og knaes slik at det åpner seg opp for vekst inn i sitt det guddommelige potensial. Rettferdighet renser ut de gamle ”syndene” man bærer med seg og forbereder veien fremover til de utforinger som møter deg der.
Man må lære seg tilpasning og slutte å kreve at verden skal være statisk og uforanderlig. I kortet Rettferdighet lærer man å manøvrere mellom denne balanse og ubalansen som hele tiden skapes, og akseptere den evige forandring som skjer. Rettferdighet krever at du ærer alle aspekter av det; sinnet, kroppen, hjertet og ånden.

12 Den hengte mannen

   12 Den hengte mannen

Den hengte mannen er det tolvte kortet i tarotstokken. Kortet forteller at det alltid er mulig å overgi seg. Overgivelse er i noen tilfelle den raskeste veien til suksess og fremgang.

Med Den hengte mannen har vi kommet halvveis i tarotstokken. De ti første kortene er opptatt med å bygge opp et effektivt og fungerende ego eller personlighet. Den hengte mannen innleder en ny fase hvor det som er bygget opp skal testes og foredles. Egoet skal vike for å la Sjelen/Det høyere Selv få en større innflytelse. Det er smertefullt å rive ned det som man møysommelig har bygget opp. Den hengte mannen er begynnelsen på denne prosessen.

Kortet Den hengte mannen viser en mann som henger på et kors. Korset er et velkjent symbol i vår kultur. Det bringer tankene på offer og lidelse. Den hengte mannen henger som apostelen Peter opp ned på korset. Hen henger i en fot mens hendene er frie. Posisjonen kan minne om fosterets like før en fødsel. Den hengte mannen henger på korset og venter på å bli født. Det er en periode av venting. Intet kan gjøres annet enn å avfinne seg med at handling vil skje når tiden er moden. Imens kan man utforske verden fra et annet perspektiv. Ved å snu konsepter og synspunkter på hodet kan nye innsikter oppnås og ny forståelse få rom til å vokse.

Tiden kan kjennes endeløs mens man venter. Det er som tiden står stille og ingenting skjer. Det er lett å få en følelse av å være hjelpeløs eller et offer. Den hengte mannen viser til at noe må endres. Noe må gi slipp. Jo mer man holder fast og prøver å få kontroll, jo mer hjelpeløs og frustrert vil man kjenne seg. Kortet kaller på overgivelse, å slippe kontrollen og følge flyten.  Man vet ikke hvor man havner og hva som blir resultatet av denne prosessen. Jo mer man flyter med strømmen og lar den bære seg videre jo lettere vil prosessen gå. Det er som en fødsel. Mange kvinner ønsker å trekke seg under fødselen fordi de føler smerter og er redde. Det er naturligvis ikke mulig. Det finnes kun en vei og en utgang på prosessen. Det er enten å føde eller dø.

Det samme gjelder med Den hengte mannen. Det er ikke mulig å trekke seg, arbeide seg ut av situasjonen eller kjempe imot lenger. Passiv overgivelse og tålmodig venting fører raskere til seier enn kraftfull motstand og aktiv handlekraft. Jo mer man som mennesketype er avhengig av kontroll og løse problemer ved å handle jo mer uvant og vanskelig er dette kortet å takle. Læringen oppstår ved å se at livet har mange fasetter og at ved å slippe sine personlige ambisjoner og egoidentitet vil nye deler av personligheten fødes.  I mellomtiden kan man møte sine selvløgner og se hva som ligger skjult i skyggene. Ved å møte ”sjelens mørke natt” vil skyggesidene opplyses og egoet renses. Ved full aksept av vår skjebne og villighet til å gi slipp vil vi oppleve forsoning med et som er og åpning til en ny frihet og energi for fremtiden.

Den hengte mannen kaller en til å godta ting som de er og slutte og kjempe imot. Mange føler i denne perioden at de ikke ser løsninger eller veien ut av situasjoner de er i. Den hengte mannen fører med seg følelser som sårbarhet, åpenhet og usikkerhet. Kortet krever også ofte et offer. Man må gi opp noe og slippe noe i livet som holder en fast i kontroll og begrensinger.  Kortet kaller også på tålmodighet og det å la ting ta sin tid. Imens kan man prøve å se ting i nytt perspektiv. Gamle holdninger og synspunkter har ikke lenger samme betydning eller hensikt. Mange kan føle seg i utakt med tiden. Den ytre verdens mas og stress kan virke overveldende i denne situasjonen. Man orker rett og slett ikke alt maset.  Det er en følelse av å ikke lenger delta i verden.

Det kan også være tiden for å ofre seg for et høyre formål eller sette andre foran seg selv. I den norrøne mytologien er Odin et eksempel på at man ofrer noe for å få noe annet igjen. Odin hengte seg selv på Yggdrasil, det store verdenstreet, i ni dager og ni netter. Ved å henge på verdenstreet fikk han tak i runene og lærte å galdre. Begge deler er symbolet for visdom. Får å få noe av verdi må noe ofres. Det som er må dø for at noe nytt kan få plass. Dette er en kontinuerlig prosess i psyken. I Østen snakker man om at man må tømme tekoppen for å kunne fylle den med mer te. Det kommer intet inn i et fullt sinn. Mennesket bruker år og mye energi på å bygge opp en virkelighetsforståelse som understøtter sitt egos behov. Når tiden krever det vil noe av denne forståelsen måtte ofres for å få ny vekst og utvikling. Livet er en kontinuerlig prosess av overgivelse av noe gammelt for å slippe noe nytt inn. Den du var i går er død i dag.  Den hengte mannen er en forberedelse til neste kort Døden hvor man virkelig må slippe taket og la det som er dødt forsvinne fra livet og bevisstheten.

13 Døden

   13 Døden

Døden er det trettende kortet i tarotstokken. Tallet tretten er fra gammelt av regnet som et ulykkestall. Tretten var et feminint tall i motsetning til tolv som var maskulint. Tallet tretten spiller tilbake på at det er tretten nymåner i et år, mens det etter kalenderen er tolv. Den feminine månekalenderen måtte vike plassen for den maskuline tolvdelingen. Som et resultat av undertrykkelsen av det feminine ble tretten til et ulykkestall.

Til tross for kortets noe uhyggelige fremstilling av et skjelett med sigd som hugger folk ned for fote så er kortet i hovedsak positivt. Det symboliserer vekst og utvikling. For at noe nytt kan fødes må noe gammelt vike plassen. I naturen ser vi hele tiden denne prosessen. Hver høst går naturen i hi, bladene faller, gresset blir brunt, blomstene visner for når våren kommer å oppstå på nytt. Hvis det gamle ikke viker vil det ikke være mulig å skape noe nytt.

Ordet transformasjon brukes ofte om dette kortet. Vi forandres, transformeres, til noe nytt og forhåpentligvis bedre gjennom dødens prosess. Dødenkortet symboliserer en overgang til noe annet.  Ved å bli venn med dette kortet vil man lettere kunne akseptere vår verdens ugjenkallelige endringer. Ingenting varer evig i den fysiske verden. Syklusen av liv og død gjentas i generasjon etter generasjon. Ingenting er permanent og jo fortere man aksepterer det jo lettere er det å akseptere livets gang. Ved aktivt å ta i bruk Dødenkortet så forlater vi det som er gammelt og utbrukt i livet vårt og søker mot det nye. Det er som når slangen skifter skinn.

Kortet kaller en til forandring, renselse og oppbrudd. Måten vi håndterer fysiske ting på kan fortelle oss hvordan vi forholder oss til Dødenkortet. Mange mennesker horder eiendeler enten de er brukbare eller rent søppel. Denne tendensen til å ikke kunne kaste øker ofte med alderen. Tingene blir symboler på det trygge og bestandige. Til slutt kan det bli en psykiatrisk diagnose. Å kaste, rense ut og kvitte seg med det som ikke lenger har noen funksjon hjelper oss til å få dynamikk og forandring inn i livet. Det er nettopp denne funksjonen Dødenkortet hjelper oss med. Døden har ingenting med fysisk død å gjøre, men det har alt med hvordan vi forholder oss til transformasjon og vår egen evne til å akseptere vekst og utvikling. Å bli i stasis er intet valg. Til slutt dør vi, og da opplever vi den største transformasjonen av alle.

Døden bryter opp i våre blokkeringer og oppløser motstand. Kortet kaller en til å fri seg fra det som holder en tilbake. Døden blir en fornyelse, en gjenfødsel på alle nivåer av ens eksistens. Den bringer en tilbake til det essensielle, selve kjernen i livet og bevisstheten.

Den beste måten å møte Dødenkortet på er ved å gi slipp heller enn å kjempe for forandring. Man kan la det gamle og utbrukte gli vekk. Det enkleste er ofte å passivt la ting forvinne ved å unnlate å gjøre motstand.  Denne naturlige prosessen kan vi se hver høst ved bladene som sakte skifter farge og naturen som trekker energien tilbake.

Vi dør litt hele tiden. Våre celler skiftes ut kontinuerlig. Hele kroppen er byttet ut på syv år. Våre følelser dør også. Det som en gang kjentes uutholdelig kan i ettertid sees på med vemod eller distanse. Vi er ikke lenger den vi var som syvåring, fjortenåring eller tjuefemåring. Disse personlighetene er døde og kommer aldri tilbake. Vi opplever en kontinuerlig død – gjenfødselsprosess i hele vår psyke. Det er ikke bra eller relevant å leve med holdninger og læresetninger som tilhører en annen tidsalder. Alt må forandres både på det personlige plan og på samfunnsplan.

Frem til 1972 var det straffbart å leve sammen uten å være gift jmf konkubineloven. Det var også forbudt å leve som homofil frem til 1972. På 60-tallet åpnet skolehverdagen med salmevers. Først i 1939 ble det i Norge slått fast i lovs form at kvinner ikke kunne avskjediges dersom de inngikk ekteskap. For enda lenger siden var slavehandel en respektabel geskjeft. Barn ble en gang i tiden ikke regnet for å ha følelser.

Listen over utgåtte holdninger er lang og ofte absurd eller skremmende. Død av de gamle holdningene og fødsel av noe nytt og forhåpentligvis bedre bringer menneskeheten stadig fremover. Døden bringer avslutningene.  De gamle holdningene, meningene eller relasjonene som har utlevd sin rolle kan slippes og det nye bringes frem. Dette skjer ofte med mye motstand og unødig mye smerte. Når det gamle forsvinner kan det naturligvis medføre ubehag, angst og pine.  Det er vanskelig å gi slipp for de aller fleste. Det kan føles som man skjæres inn til beinet. Prosessen kan ledsages av en følelse av ensomhet eller en følelse av å være i skjebnens klør.

Hvordan møte Dødenkortet best mulig? Kanskje ved å fokusere på nuet. Gjennom å være i kontakt med det indre, lytte til sin pust, kontemplere og finne sin indre sannhet vil man kunne slippe noe av fokuset på fortid og fremtid. Ved å slippe fortidens grep på nåtiden ved stadig å holde den i live er det lettere å være her og nå. Ved å holde fortolkningen og følelsene fra fortiden levende i tale og tanke hindres an ofte i å oppleve transformasjonen og gleden av det nye. De gamle programmene kjøres på nytt og på nytt. Døden renser harddisken og sletter de foreldede programmene og virusene. Gjennom å fokusere for mye på hvor man skal en gang i fremtiden produseres ofte angst og følelse av å mangle kontroll. Det kjente prioriteres derfor ofte fremfor det nye.

Ved å holde mer fast i nåtiden og øyeblikket vil angsten for forandring minske og troen på ens egen evne til å takle vekst og utvikling øke. Da blir Døden en befrier istedenfor en trussel og en fiende.

14 Måtehold

    14 Måtehold

Kort nummer 14 i tarotstokken kalt Måtehold er en av de tre kardinaldydene som finnes i tarotstokken. De andre er kort nummer 8 Styrke og kort nummer 11 Rettferdighet. Kardinaldydene kjent fra Platons verk ”Staten” var regnet som en hjelp til å leve et mest mulig riktig og høyverdig liv.

Kortet måtehold kalles Temperance på latin som betyr selvkontroll etter det latinske ordet «temperantia». Som navnet sier ligger betydningen på det med å ha riktig blanding og temperatur i livet. Antikkens menneske så stor verdi i å utvise selvkontroll og moderasjon.

Symbolene

Måtehold er siden de aller første kjente tarotstokkene illustrert med en kvinne som holder en krukke i hver hånd. I Rider-Waitestokken fra 1909 har hun to store fjærkledde vinger. Kortet blir også kalt Engelen.

I Rider-Waite stokken fremstilles Måtehold som den greske gudinnen Iris symbolisert med Irisblomstene ved vannkanten. I mytologien fremstilles Iris enten som en regnbue eller som en ung kvinne med vinger på skuldrene derav assosiasjonen med engler. Hun bærer en krukke med vann fra elven Styx. Iris hadde oppgaven å følge kvinnene over i dødsriket. Hun var elsket av alle og hun var den eneste gudinnen som kunne fritt bevege seg i alle tre verdener; dødsriket, på jorden og blant gudene.

Måtehold står med et ben i vannet og ett ben på land.  Det symboliserer at hun står mellom to verdener, to polariteter. Hun eksisterer både på jorden og i det hinsidige. Krukkene symboliserer en motsetning som skal blandes riktig.

Originalt var det avbildet to vannkrukker eller mest sannsynlig en vannkrukke og en vinkrukke. En måte å vise måtehold på er den latinske skikken med å tynne ut vin med vann.  Krukkene symboliserer alle typer polaritet som lys og mørke, maskulin og feminin, dag og natt, det fysiske og det spirituelle, det bevisste og det ubevisste. Det er mange muligheter. Kun ved å finne den riktige blandingen av disse polaritetene kan mennesket utvikle sitt fulle potensial. De virkelige ekspertene på å finne den fullkomne blanding var alkymistene. Ved forsiktig og nøyaktig blanding av de ulike ingredienser og temperaturer ønsket de å fremstille gull. Deres søken etter gull var sjelens gull ikke nødvendigvis det fysiske.

Syntese

For å finne riktig blanding er det viktig at alle ressursene man har brukes. Alle de fire elementene kalt luft, jord, ild og vann skal blandes riktig. Det vil si at de intellektuelle ressursene, sansene, inspirasjonen og følelsene er like viktige. Ved å skape en syntese av ulike menneskelige egenskaper vil man skape en helhet hvor flere eller helst alle sider av en sak belyses og flere eller alle behov imøtekommes. Måtehold handler om å smelte sammen motsetninger.

Den kanskje viktigste fusjonen i menneskets liv er foreningen av det bevisste og det underbevisste. Disse to sidene av den menneskelige psyke er ofte i krig med hverandre. Tanken vil en ting, følelsene noe annet. Ved å søke å smelte disse sidene sammen oppnår man større helhet og harmoni i sinnet. Det er også nødvendig for å fullt ut kunne bruke tankekraft og visualisering som hjelpemiddel til forandring og vekst.

Kunst

Kortet kalles også Kunst fordi bak behovet for å skape kunst er ønsket om å frembringe noe nytt og ukjent ved å sammenføye ulike elementer på en ny og original måte. Måtehold står derfor ofte for det å bruke sine kreative ressurser.

Kortet følger i tarotstokken etter kort 13 kalt Døden. Kreativitet er en prosess hvor man først oppløser gamle former symbolisert ved Døden. Ut av denne opplevelsen kan nye former konstrueres. Etter Dødens transformative opplevelse kommer Måtehold som en myk og varm balsam på nervene.

Reintegrasjon er et stikkord for Måtehold.  Alle de nye erfaringene og forståelsene man har ervervet seg forenes i en ny syntese. Med Måtehold er tiden inne til å tenke på det som er vakkert, inspirerende og livgivende. Måtehold føyer ting sammen og skaper gode vilkår for kreativ vekst og utvikling gjennom sin sans og ønske om skjønnhet og harmoni. Måtehold gir bud om balanse i alle livets forhold enten det er jobb eller lek, ytre aktivitet eller indre kontemplasjon, ensomhet eller forhold, verdslighet og spiritualitet. Ved å prøve og feile, ved å mikse sammen litt av det ene og litt av det andre vil man oppnå bedre og bedre resultater. Limet for å skape den beste blandingen eller syntesen er kjærlighet, forståelse, åpenhet og tålmodighet.

15 Djevelen

   15 Djevelen

Menneskeheten har en (misforstått) tendens til å dele verden i to: Der det er lys må det være mørke. Godhet får polariteten ondskap. Djevelen har i lengre tid hatt et svært dårlig rykte som den fremste representanten for det onde. Også i tarotstokken finner vi Djevelen representert. Men hva står egentlig energien Djevelen for?  Kan denne energien brukes konstruktivt? Kan vi rehabilitere Djevelen?

Djevelen er det femtende kortet i tarotstokken og etterfølger Måtehold. Ordet djevel har en negativ klang i vår kulturkrets. Det minner en om ondskap, mørke, negativitet og regnes som både guds og menneskers fiende.

Gjennom 2000 år har kristendommen skapt en kontrast mellom det lyse og mørke. Djevelen er symbolet på det mørke og ble regnet som en ond kontrast til det guddommelig lyse. I guds navn har presteskap og kirke torturert og drept det de mente var hekser, vantro, kjettere og annerledes tenkere for å utrydde det de kalte djevelen.

Djevelen ble personifiseringen av samfunnets skygge som alt uønsket og skremmende ble projisert på. Natur, seksualitet, egne tanker, vitenskap og kunnskap ble djevelens verk. Det har tatt lang tid å hele dette såret som  ble skapt av konflikten mellom de som ønsket å definere hvordan menneskene skulle leve og tro og ofrene for disse overgrepene. Derfor har også i dag ordet djevel en skremmende klang. Vi kan bare se på den katolske kirkes overgrep mot mindreårige barn. Når seksualiteten blir forbudt som i sølibatet, forsvinner den ikke, men fortrenges og kommer ut på skjulte og ukontrollerte måter.

I tarotstokken finner vi en annen sannhet om djevelen. Djevelen representerer nettopp alt det som er undertrykket og uutlevd. Djevelen er nærmere naturkraften i mennesket og er en del av helheten. Ved en sunn utfoldelse av det fysiske og emosjonelle aspekt av mennesket blir de negative ikke fortrengt, men behandlet i åpenhet. Ved å rehabilitere djevelen og skjønne dens egentlige funksjon frigjøres underbevisste og undertrykte impulser og skaper et helere menneske.

I psykologisk tolkning av tarotstokken representerer Djevelen hver enkelts skygge, en hemmelig del av selvet som trenger å konfronteres for å bli integrert i personligheten. Et annet ord for djevelen er Lucifer, lysbæreren, hvor lyset er fanget inne i mørket. Djevelen som tarotkort hjelper en til å frigjøre og bringe frem lyset. Djevelen er porten inn til det ubevisste hvor en følelse av selvhat og selvforakt kan befinne seg. Disse følelsene kan føre til at man lever et liv i avhengighet og basert på falske ideer. I det ubevisste lever en oppfatning av en selv som for eksempel stygg, grådig og vellystig. Disse vanskelige følelsene må skjules for enhver pris. De må forbli i mørket. Jo mer fortrengt de er jo mer vil man fornekte og fordømme dem.

Den virkelige djevelen er manglende bevissthet, uvitenhet, falskhet, fordomsfullhet og selvløgner. Det kan vise seg ved at man blir besatt av sex, penger, kontroll, makt og så videre. Eller man kan lyve for seg selv, manipulere andre, tenke negativt, tvile på alt, forveksle sex og kjærlighet eller liknende. En følelse av håpløshet kan bre seg. Man tror det verste. Det er ingen fremtid å håpe på.

Forståelsen av hvordan man blir fanget i en situasjon er veien til frihet. I Rider-Waite stokken holdes en mann og en kvinne lenket med et kjede rundt nakken. De er lenket til Djevelen, representanten for materialismen og narsissismen. De lenkede personene føler seg trellbundet, fanget og ufri. De sitter fast i materien.

Denne bundetheten kan vise seg som at man kun tror på det fysiske, det som kan sanses, eller at man kun ser på overflaten, utseendet til ting. Det fører ofte med seg en bruk og kast mentalitet eller fråtsing. Lenken på bildet er løs så den kan lett fjernes. Den er en illusjon. Ved å bryte ut av illusjonen av å være bundet til det materielle vil energien frigjøres og skape større balanse og et mer helhetlig perspektiv.

I mange religioner har det fysiske, materien, vært og er fremdeles den store fienden. Mennesket består av kjøtt og blod, drifter og seksualitet, følelser og begjær. Ved å se Djevelen som en del av naturen, det fundamentet hele vår eksistens her i den tredimensjonale virkeligheten baseres på, vil lyset trenge gjennom mørket og man kan isteden nyte det fysiske og lystbetonte uten skyld og skam.

Den rehabiliterte Djevelen er nærmere Pan, guden for natur, skogen, det ville, fjellene, jakt, folkelig musikk. Pan fremstilles som en mann med korte ben og klover. Pan er et naturvesen som er en blanding av geit og menneske. Da får vi den lystige djevelen. Han som lever helt og fullt, hvor lek og arbeid er det samme. Det guddommelige prinsipp som eksaltert fordrikker seg på livet og vinen i en dionysisk ekstase. Pan er den lystige guden full av humør og triks. Pan representerer de opprivende kreftene. De kreftene som skaper variasjon og ødelegger den normale orden som geita var kjent for å ødelegge vinrankene. Vi har et ordtak som djevelens advokat som betyr å se ting fra en annen side eller vinkel. Den andre siden er en annen enn den konvensjonelle tradisjonelle. Den presenterer nye ideer og andre perspektiver.

Djevelen kan rehabiliteres og sees på som en energi som er på parti med naturen, med det menneskelige, med aksepten av at alt kan forstås og tilgis. De sidene man kaller mørke, onde eller negative kan aksepteres og sees på med kjærlighet. I denne aksepten og kjærligheten vil de frigjøres. Den bundne energien forvandles og føres inn i lyset. Det som tidligere var en svakhet som måtte skjules blir dermed en styrke. Skyggesidene vil gjennomtrenges av bevissthet og klarhet og integreres som en nødvendig og ønsket del av den helheten det betyr å kalle seg et menneske. Djevelen vil da bli en alliert som bringer glede og sanselighet inn i livet.

16 Tårnet

   16 Tårnet

Tårnet og Djevelen er to kort som ofte kan virke skremmende på folk. Djevelen på grunn av symbolikken og Tårnet på grunn av utseende. En brennende borg eller tårn raser sammen og to figurer faller ned. Det er kanskje grunnen til at kortene Djevelen og tårnet merkelig nok mangler i alle de bevarte kortstokkene fra 1400-tallet. Man vet at de hørte til i de første trumfstokkene fordi det er funnet tresnitt i svart hvitt med kortene avbildet. Men de er forsvunnet fra alle de bevarte malte stokkene.

Djevelen og Tårnet var kjent under navnene El Diavolo – Djevelen – og Sagitta som betyr pilen. Man vet ikke hvorfor disse to kortene ikke er inkludert i er å finne i de tidlige Visconti-Sforza stokkene. En mulig grunn er politisk. Tårnet viser et bilde av to kronede figurer som kastes ut fra et tårn truffet av lynet. Tårn var i middelalderen symbol på aristokratiet. Det kan være at kortene var så samfunnsmessig truende at de ble fjernet fra stokken. Djevelen symboliserte sjelens fortapelse, og Tårnet ødeleggelsen av familiestamtreet.

Tårnet er nummer 16 i tarotstokken. Det etterfølger Djevelen og er et kanskje bunnpunkt i Narrens reise mot lyset. Vanskelighetene har tårnet seg opp. Det kan komme en følelse av å ha mistet alt som hadde betydning i livet.  Tårnet er et symbol på katastrofe og ødeleggelse, men det er også vendepunktet som fører frem mot nytt håp og nye muligheter symbolisert med kort 17, Stjernen.

Djevelen representerer det vi i psykologien kaller skyggen. Alt det stygge, negative og dårlige vi ikke liker blir stuet bort i mørket slik at man skal slippe å forholde seg til det. Men dessverre er det ikke så lett. Det kjente ordtaket ”Nissen følger med på lasset” gjelder også her. Det en mest av alt vil slippe unna er det man konfronteres med overalt. Problemet med skyggen er at istedenfor å ta ansvar og eierforhold til sin egen negativitet plasseres den utenfor en selv; på samfunnet, naboen, partner, politikere eller andre. For å møte skyggen i trenger man først og fremst å akseptere av alle de sidene man ikke liker ved seg selv.

Når egoet har veltet seg i ”syndens pøl” i Djevelen og latt seg uhindret bygge opp til det totalt har overdøvet sjelens stemme, så er tiden for en rystelse som kan gi ny retning og ny giv i utviklingen. Rammen for denne hendelsen kan være at man lever sitt liv hvor behovet for kontroll og trygge rammer hindrer sjelens vekst. Man kan være egoistisk og selvopptatt eller overfladisk og tomhjernet, eller man kan være fanget i den ytre verdens ønske om suksess og velstand. Man kan ha blitt overopptatt av utseende og kroppens behov eller man er kanskje som ofte i dag forsvunnet inn i Facebook og bloggerverdenen hvor behovet for å synes og få oppmerksomhet er viktigst.

Tårnet sørger for at sjelens krav til vekst og utvikling tilgodesees.  Kriser er livets vekker. I krisen må man møte seg selv naken. De store temaene i livet kan ikke sorteres bort lenger. Krisen gjør at man søker etter svar – etter mening i hendelsene. I denne meningsgranskningen finner man ofte ut at livet er tomt og utvendig, og at man savner dybde og mening.

De store rystelsene kommer ofte etter hendelser som ulykker, dødsfall, skader, pengetap, oppsigelser eller andre sjokk- og tapsopplevelser.  Jo sterkere forsvarsverk og høyere tårn egoet har bygget jo større blir fallet. Grekerne har et uttrykk som kalles hybris. Hybris er når helten i et drama glemmer de naturlige menneskegitte begrensinger og forblindes av overmot og tross. Da griper gudene inn og arrangerer en ulykke eller hendelse. Dette kalles nemesis. Helten må bøye kne for gudenes makt. Man kan nesten kalle det en form for karma. Helten går sin undergang i møte fordi han blindt har overskredet grensen for tillatt oppførsel. Heldigvis er ikke tarotkortene så strenge. Tårnet som kan komme som en konsekvens av hybris. Det gir en mulighet til å reise seg igjen og begynne på nytt ved på lære av sine egne feil på samme måte som helten i det greske dramaet må renses gjennom å erkjenne sine feil og vise frykt og medlidenhet i møte med gudene.

Tårnet er både renser og frigjører. Når egoet har bygget seg et tårn så høyt at det blir et fengsel man ikke slipper ut av, er ofte den eneste redning kort prosess og full opprenskning.

Som regel har energien bygget seg opp over lengre tid, og man får mange varsler om at nå bør en forandring finne sted. Er man døv på begge ørene for disse varslene så arrangerer universet en fluktvei ut av situasjonen. Som regel synes man selv at man har det ganske så bra inne i tårnet og reagerer med skrik og motstand mot forandringen som kreves. Av og til er en seriøs ulykke det eneste som hjelper, men er man lydhør så greier det seg ofte med en kinaputt.

Tårnet kan også beskrives som en opplevelse av å minste det du absolutt ikke kunne tenke deg å være uten. De to figurene som faller ned vil være fratatt krone og kappe og må begynne på nytt med kun sine egne ressurser som hjelp.

Tårnet skjærer inn til beinet og hjelper deg til å bringe frem det beste i deg. Etter en stund ser du at du klarer deg utmerket uten den tidligere jobben din, ektefellen, pengene eller huset. Du har vokst deg sterkere og har forhåpentligvis funnet et nytt fundament i deg selv. Tårnet blir da veien til frihet.

Din sjel tillater deg ikke å stagnere eller stå på stedet hvil i en negativ utvikling. Da arrangerer den noe for å hjelpe deg videre. Hvor mange er det ikke som i ettertid sier at er glad for nettopp den opplevelsen Tårnet brakte. Den var vond der og da, men lærte en noe nytt og brakte med seg et nytt syn på livet eller til og med et nytt liv. Tårnet fjerner gamle tanker og utdaterte oppfatninger. Den rollen man hadde påtatt seg var kanskje blitt for trang. Den identiteten man trodde man hadde viste seg å være feil. Måten man forholdet seg til andre mennesker krevde at man fremsto som den man ikke lenger var.

Tårnet bringer med seg mange ulike typer oppvåkning.  Gamle verdier og trossystem må ofte forkastes for å gi plass til noe nytt. Etter tårnet føler man seg ofte som født på ny. I ekstreme tilfeller ser ikke livet ut overhode som det gjorde før. Tårnet kan føre med seg en følelse av kaos og uklarhet i en periode før støvet letter og man ser de nye omgivelsene klart.

Når man da løfter hodet begynner man å se seg om i de nye omgivelsene på jakt etter nye ting å tro på et nytt håp representert ved kortet Stjernen.

17 Stjernen

  17 Stjernen

Etter Døden, Djevelen og Tårnets utfordringer bringer kortet Stjernen endelig nytt håp. Kampen er ferdig. Det som skal fjernes og rives ned er borte. Nå er det på tide å se fremover. Stjernen gjør at man ser lyset i enden av tunnelen. Stjernen er et overflødighetshorn av positiv energi.

Kortet Stjernen symboliserer det lysende, storartede og praktfulle. Stjernen er et gammelt symbol. Den kan være en ledestjerne som lyser opp veien hvor man skal gå. Den kan som for de gamle sjøfarere være et navigasjonspunkt, et navigasjonslys å følge. Vi kjenner vel alle til Betlehemsstjernen som ledet de tre vise menn fra Østen til krybben med Jesusbarnet. Sannsynligvis var den lysende punktet på himmelen en konjunksjon mellom, Jupiter og Saturn i stjernebildet Fiskene som skjedde tre ganger i år 7 fvt.

Stjernen inngår i mange typer mønstre, ornamenter, design, allegorier, flagg, faner og våpenskjold. Den symboliserer det strålende, lysende og ekstraordinære. I dag bruker vi også stjerne om personer som utmerker seg på positiv måte.

Kortet Stjernen har blitt fremstilt på mange ulike måter. I dag er det mest vanlig å vise en knelende naken kvinne som heller vann ut fra to krukker. Hun har en fot i vannet og en på land. Likeledes heller hun fra en krukke ned i vannet og den andre krukken over land. Hun eksisterer mellom to verdener, det bevisste og det ubevisste eller også det spirituelle og det verdslige. Hennes nakenhet viser en aksept av selvet.

Kortet symboliserer det å nære sin egen bevissthet og la de spirituelle energiene uttrykke seg til deg og gjennom deg. Bevisstheten kan tenkes som en indre hage hvor det gjelder å dyrke frem det positive og oppmuntrende. Bevisstheten fores med tanker og ideer fra omverdene så man bør tenke på hva man gjøder hagen med og plante det som gir positivt resultat.

Stjernen er et positivt kort som bringer håp, tro og nye visjoner. Stjernen gir kontakt med universelle energier og bringer inspirasjon og nye drømmer. Den inspirerer en til å skinne som en stjerne ved å dyrke sine unike evner og talenter og gjøre det aller beste ut av seg selv.

Den kan inspirere en til å gjøre seg selv vakker og tiltalende, energifull og lysende. Den kan bringe frem det beste i en så man kan være et eksempel og til glede for andre. Den er større enn livet og gir forhåpninger om å leve i lyset. Stjernen hjelper en til å anerkjenne sin egen stjernekvalitet og sitt eget indre lys. Den gir visshet om at man er et lysvesen.

Stjernen lærer deg å gå for dine drømmer, og bli en stjerne i ditt eget liv. Stjernen vitner om lyse fremtidsutsikter og gir positive visjoner og tro på seg selv. Man ser mulighetene å realisere sine drømmer. Stikkord for Stjernen er håp, optimisme, suksess, tro, inspirasjon spirituell heling og selvkjærlighet. Men Stjernen gjør ikke jobben for deg. Den åpner opp for alt det nye og vidunderlige, men du må selv ta ansvar for å få din visjon manifestert i den fysiske verden.

Ved å skinne som en stjerne og være til tjeneste kan du hjelpe andre til selvgenerering og healing. Samtidig som du hjelper deg selv til å finne din egen stjerne.

18 Månen

   18 Månen

Det norske navnet Måne er avledet av norrønt mani, og betyr måned. Det latinske navnet på månen er Luna.  Siden antikkens dager har månen hatt en viktig innflytelse på språk, kalendere, kunst og mytologi.

Månen har fascinert mennesker i uminnelig tid. Den eksisterer som en konstant faktor på himmelen i likhet med solen. Månen mottar lys fra solen som reflekteres ned til jorden. På grunn av månens og solens bane rundt jorden (månesyklusen) vil lysrefleksjonen vi ser være i stadig forandring. Dette kalles månens faser. Ved nymåne er måneskiven mørk, ved fullmåne er den fullt opplyst. Ved første halvmåne er høyre del av månen belyst og i siste halvmåne venstre.

Det tar 29 dager fra første nymåne til neste nymåne. Det kalles lunasjon. Tidlige tiders mennesker brukte månen til å lage kalendere, bestemme tidspunkt for såing og høsting og for tidfestelse av årstidenes ritualer.

Den gamle keltiske kalenderen var presist basert på månens 13 måneder. De delte året i åtte festivaler etter månesyklusens åtte høydepunkter: Vår- og Høstjevndøgn, Vinter- og Sommersolhverv. De fire andre høytidene ble kalt Imbolc (1. februar), Beltane (1. mai), Lughnasadh (1. august) og Samhain (1. november).

Symboliserer: Det feminine

Månen er symbolet på det feminine og elementet vann. Månens feminine kraft har vært kjent i kulturer fra alle verdensdeler: Hathor – Egypt, Lona – Polynesia, Soma – India, Chang-O – Kina, Tsukuyomi – Japan, Mama Quillak – Inca for å nevne noen få. I europeisk kultur kjenner vi Artemis, Celene, Hecate fra antikkens Hellas og Diana, Selene, Luna fra Romerriket. Månen symboliserer også de tre fasene av det feminine: den unge piken, den modne kvinne og den gamle viskvinnen.

Månefasene, det sykliske

Månen er symbolet på det sykliske og kreative i naturen. Månen symboliserer fødsel og død. Den fødes ut av mørket, nymåne, vokser til fullmåne, så går den mot mørk måne før den fødes på ny med nymånen. Månen knyttes til fruktbarhet og fødsel og faller også sammen med menstruasjonssyklusen. Tarotkortet Månen representerer den sykliske forandring. Ingenting står stille. Som månesyklusen går menneskenes liv i sirkel. Man fødes, vokser og dør før man fødes på nytt. Sirkelen utvikler seg til en spiral. For hver runde man begynner på nytt har man med seg visdommen og erfaringen fra den forrige.

Illusjon og drømmer

Månen fremtrer klarest om natten. Da gir den et spesielt skinn som lyser opp i mørket. Lyset er mystisk og uklart med mange skygger. Det er vanskelig å se hva skyggene skjuler. Det gir fritt spillerom for fantasi og redsel. Hva skjuler seg i mørket?

Dette kan skape forvirring og uklarhet. Man klarer ikke helt å skille fantasi og virkelighet. Hva er sant og hva er innbilning? Tarotkortet Månen forteller at tiden ikke er inne til å ta de viktigste avgjørelsene. Du kan være påvirket av din fantasi og innbilning, og du ser ikke klart hva som skjuler seg i det ubevisste eller ukjente. En ressurs er å akseptere uklarheten og illusjonene som ligger i månen og heller flyte med enn å kjempe for å forstå og se alt klart.

Månen bringer kontakt med fantasien og drømmene heller enn virkeligheten og realisme. Den bringer din bevissthet innover mot din indre verden, dine drømmer, dine følelser og dine spirituelle behov. Bli klar over dine ubevisste motivasjoner og drivkrefter. Det er en fin tid for meditasjon, drømmearbeid og indre reiser.

Instinktene

Månen har også med det instinktive å gjøre. Vår biologiske del styres i stor grad av instinkter på samme måte som dyr og fugler instinktivt vet hva de skal gjøre.

Hver høst flyr fuglene til sydlige strender, og hver vår kommer de tilbake til fødestedet sitt og bygger rede uten å ha en klar plan eller forståelse av hva som driver dem. De utfolder sine instinkter. Tarotkortet Månen knytter en til det instinktive.

I mange utgaver av kortet Månen er det avbildet en ulv, en hund og et sjødyr, ofte en kreps. Krepsen som langsomt kommer stigende opp av vannet representerer det instinktive og ubevisste. De basiske behov tar over og psykens skjulte sider trer frem.

Ulven representerer den ville utemmede delen av psyken, mens hunden representerer det temmede og trygge. Over dem henger en stor gul måne som inneholder både fullmånen og nymånen. Det ruger en mystisk skumringsstemning over kortet. Ingen ting virker å være helt som man ser det.

Månen symboliserer behov for trygghet, tilhørighet, kjærlighet, omsorg, nærhet og næring. Gir du deg selv og andre riktig og sunn næring? Har du et balansert forhold til mat og helse? Spiser du for mye eller for lite, spiser du usunt eller er du kostholdsfanatiker, trøstespiser du? Hvordan du spiser kan være en indikasjon på ditt forhold til månen og dine emosjonelle behov.

Emosjonell intuisjon

Månen symboliserer følelsene. Slik den fysiske Månens gravitasjon påvirker vannet på jorden og skaper flo og fjære, påvirkes det psykologiske av menneskets flytende følelser. Følelser er subjektive, personlige og i evig forandring.

Månen gir evne til emosjonell empati og innlevelse i andres følelsesliv. Kortet Månen gjør at man ofte opplever andres følelser som sine egne. Det kan være vanskelig å skjelne hva som er dine følelser og hva som er mine. Det kan gjøre det utfordrende å være tett opp til andre mennesker når man skal ta viktige avgjørelser. Det kan også være vanskelig å skjerme seg for uønskede innflytelser og gjøre at man lettere blir dratt inn i situasjoner man ikke ønsker.

På den annen side er fantasi og følelser kreativitetens næring. Med Månen som hjelper kan man nå nye høyder og dybder av kreativ forløsning. Musikk, drømmer, farger, meditasjon, fantasireiser og lignende gir øket sensitivitet og tilgang på emosjonelle og spirituelle opplevelser.

19 Solen

  19 Solen

Det norske navnet Sol er avledet av norrønt sunna, og synes å være beslektet med ordet sør, en av himmelretningene. I de nordlige strøkene er solen forbundet med liv og energi og er en etterlengtet gjest i et kaldt og ugjestmildt klima. Rundt ekvator kjenner de solens farlige ansikt hvor dens brennende energi kan medføre overoppheting og død.

Solen er den absolutt viktigste bestanddelen i vårt solsystem. Den er senteret som gir oss energi og varme. Uten solen, intet liv slik vi kjenner det. Fra de tidligste tider har menneskeheten strukket seg etter Solens varme livgivende stråler. Solen har for mange vært synonymt med det guddommelige, en personifisert guddom. Solen har blitt feiret og tilbedt. Fester og ritualer har blitt utført for å sikre det forsatte livet i stammen og samfunnet.

De gamle egypterne tilbad solguden Amon-Ra. Solguden Apollon fra gresk og romersk mytologi har blitt anerkjent som en gud av lyset og solen. Apollon hadde et utall oppgaver. Han var også guden for sannhet og profeti, bueskyting, medisin og helbredelse, musikk, poesi og kunstartene. Fra norrøn mytologi er Balder en lysgud eller solgud. Han var lys og fager, vis og veltalende, mild og hjelpsom og bar kallenavnet «den gode».

Astrologisk står solen for individualiteten i horoskopet i motsetning til månen som står for kollektivet. I Månen søker vi mot fellesskap og enighet. Solen streber etter det unike og det som skiller seg ut. Solen representerer bevisstheten som overvinner det ubevisste, Månen. Lyset overvinner mørket.

I Solen forsøker man å finne og uttrykke sin individualitet og originalitet. Man tenker – Jeg – istedenfor – Vi-. Solen er en utadvendt energi som søker mot ekspansjon. I Solen vil man oppdage verden og erfare sin egen eksistens som unikt individ.

Fysisk er Solen et kraftverk av uanede dimensjoner. Fra sin opprinnelse har den i 4-5 milliarder år eksplodert i voldsomme energiutbrudd. Solen genererer energi ved kjernefysisk fusjon av atomkjerner av hydrogen til helium. Dette skaper sollyset.

Sola stråler over et stort område av det elektromagnetiske spektrum, fra svært kortbølget gamma-, røntgen- og ultrafiolett stråling, til synlig lys, infrarød stråling og langbølget radiostråling. Energien fra sollyset gir støtte til nesten alt liv på jorden ved hjelp av fotosyntese, og driver jordens klima og vær.

Solen vil ikke vare evig. Den er cirka halvveis i sitt livsløp. Mot slutten vil den blåses opptil en rød kjempestjerne med omkring 100 ganger større radius enn den har nå før den svinner inn til en liten hvit dvergstjerne.

Tarotkortet Solen symboliserer vårt indre kraftverk som gir oss energi og varme. Solen er symbolet på selve livskraften. Det er kortet for entusiasme og livsglede.

I tarotstokken Rider-Waite fremstilles Solen med et barn, kanskje en gutt, ridende på en hvit hest. Han holder et stort oransje flagg i hånden. Solen stråler stor og gul i bakgrunnen. Kortet utstråler livsglede og energi. Han har en krans av solsikker i håret. Solsikkene i bakgrunnen er også et symbol for solen. Kortet lyser i gule og oransje farger som gir et gyllent og varmt inntrykk av vitalitet og livsglede.

Barnet symboliserer det uskyldige og uberegnende aspektet av solen. Barnet på kortet kan da tolkes som en overjordisk skikkelse som for eksempel menneskets sjel som i sin natur er fri og strålende.

Solen er kortet for å tørre å bruke sin individualitet og styrke. Mens Månen representerer det feminine og følelser, representerer Solen det maskuline og tanken. Bevissthetens klare lys er redskapet Solen bruker i sin vekst. Solen representerer det våkne sinns klarhet og innsikt. Solen bringer selvtillit, mot, energi og styrke. Det klare dagslyset oppløser månens skygger og gjør at en modig og klart kan se hva som må gjøres.

Solen bringer også optimisme og livslyst. Solen er og gir energi. Energien stråler ut og gir en følelse av å skinne. Energien preges av optimisme og ekspansjon. Den handler fra et varmt hjerte og en aktiv kropp. Energien kan omsettes i fysiske resultater. Solen bringer frem dine klareste visjoner og beste lederegenskaper. Den gir et positivt og optimistisk sinn. Solen representerer det evig ungdommelige og fremmer våkenhet, klarhet og fokus. Ledestjernen er det som skaper glede og vitalitet for seg selv og andre.

I astrologien styrer Solen løvens tegn. Løven er dyrenes konge og som hos løven gir Solen en evne til å like rampelyset og å utfolde sin fulle kraft og være et lys for seg selv og andre. Det kan gjøre en til en dynamisk og kraftfull lederskikkelse.

20 Dommedag

    20 Dommedag

Med kortet Dommedag nærmer vi oss slutten av den store arkana. Dommedag har nummer 20 og er det siste kortet før kulminasjonen med kortet verden. Dommedag ender den andre syklusen av tiere i tarotstokken.

Kortet bærer preg av den kristne symbolikk. Ifølge kristen tro skal menneskene når Sankt Michael blåser i hornet på verdens siste dag, stå opp av gravene for å dømmes. De rette kommer inn i himmelen. De tilkortkomne havner i helvete.

Heldigvis har ikke tarotkortet Dommedag en like hjerteløs betydning. Kortet viser til en positiv energi som bringer nytt liv og som bringer bevisstheten opp på et helt nytt nivå. Etter å ha jobbet seg gjennom nesten hele den store arkana fra Narrens naive tro til Solens livsglede og individuelle utfoldelse er tiden kommet til virkelig å høste fruktene av dette arbeidet. Fullbyrdelsen er nær og slutten på en syklus skal krones med suksess. En siste renselse må til. Det gamle representert med egoets begrensede forståelse og umettelige behov må skrelles av slik at sjelen og personligheten kan forenes og skinne med sitt fulle lys og utfolde seg i all sin prakt. Hornet kaller en til en siste dyst og renselse slik at fullbyrdelsen av ens livsmål kan realiseres i kortet Verden.

Tarotstokken symboliserer det sykliske i jordisk eksistens. En syklus, en prosess går mot slutten slik at en ny kan fødes. I Dommedag får man sjansen til å skrelle av sitt gamle liv og gamle ego slik kroppen forlates når sjelen frigjør seg i dødsøyeblikket. Dommedag bringer ny energi til kropp, følelser og bevissthet.

I denne prosessen er arbeid med å frigjøre seg fra sitt såkalte karma viktig. Karma er resultatet av alle de valg og handlinger man har foretatt seg opp gjennom livet. Karma lar en møte møter konsekvensene av sine tanker og sin innstilling til livet.

Dommedag kan møtes aktivt ved å ta ansvar or sine handlinger og fjerne destruktive mønstre som holder en tilbake. I dette ligger å akseptere fortidens feiltagelser og feilhandlinger.

Kritisk evaluering, refleksjon og analyse er sentralt for å skape tilgivelse og forsoning med fortidens opplevelser og erfaringer. Det baner vei for frihet og fornyelse.

Kortet Dommedag representerer friheten man oppnår ved denne selveksamineringen og endringen av de psykologiske og handlingsmessige mønstrene. Dette fører til en energimessig og psykologisk frigjøring. Man kan oppleve ”ut av kroppen opplevelser”, synkronisiteter, en opplevelse av at bevisstheten kan være hvor som helst i tid og rom.  Man kan se fortid, nåtid og fremtid på en gang og forstå at man kan følge et nytt kall og skape et nytt karma i nåtidens øyeblikk. Når du ser fremtiden kan du endre den ved å plante nye bevissthetsmessige frø.

Dommedagen symboliserer en ny start og en ny fødsel. Man opplever en energimessig ny fødsel som er den egentlige oppstandelsen fra graven. Det er ingen dommer annet enn deg selv.

21 Verden

   21 Verden

Med kortet verden har vi kommet til det siste kortet i den store Arkana. Reisen er over og målet nådd. Kortet Verden symboliserer fullbyrdelse. Tiden er inne til å høste fruktene av sitt arbeid.

 Kortet er knyttet til det å gjøre sin livsoppgave.  Dine innerste drømmer realiseres, og dine ønsker og ambisjoner fullbyrdes. Det frøet man sådde med Narren har nådd sitt maksimale potensial, og tiden er nå inne for å høste. En syklus har nådd sin kulminasjon før neste syklus igjen starter med Narren.

I Rider Waitestokken fremstilles Verden i form av en naken kvinne i sentrum av en stor laurbærkrans. Kvinnen er omgitt av symboler på de fire faste tegnene i Zodiaken: Tyren, Løven, Skorpionen og Vannmannen. Tyren symboliserer jord, Løven ild, Skorpionen i sitt høyeste potensial ørnen dvs vann og Vannmannen luftelementet.

Firetallet representerer stabilitet og det fysiske univers. Firetallet henspiller på de fire vindretninger, de fire årstider og de fire elementer. Kvinnen representerer det femte element kalt eter eller kvintessensen som symboliserer foreningen av alle de andre fire elementene. Kvintessens står for den rene og konsentrerte essens. Begrepet oppsto i middelalderen og representerte det himmelske element som var byggemateriale for stjerner og planeter.  Kvintessensen var regnet som flyktigere og finere enn de andre elementene.

Kvinnen på kortet Verden symboliserer spirituell oppvåkning og opplysning. Hun representerer det fullkomne mennesket, essensen av det menneskelige potensial. Det er enorm spirituell vekst og mulighet i kortet Verden, men veksten begrenser seg ikke kun til det spirituelle. Kortet står også for suksess i den fysiske verden. Laurbærblader er et allment symbol på seier. I antikkens Roma fikk de seirende feltherrene laurbærkranser. I middelalderen og frem til vår tid har laurbærene blitt brukt som hederstegn til diktere og kunstnere

Kortet Verden er fullbyrdelsen av drømmen om suksess og vellykkethet. Nå er tiden inne til å nyte velstanden og føle seg på toppen av verden. Alt føles fullbyrdet. Stunden er preget av ro og harmoni og en gjennomstrømmende lykkefølelse. Det føles som om du har universet i deg med uendelige muligheter. Du føler deg på rett plass i livet. Du er fornøyd og tilfreds med å være der du er akkurat nå.  Du fylles av en følelse av helhet. Ingenting mangler og ingenting er for mye. Alt er i dynamisk harmoni. Verdenskortet representerer disse øyeblikkene av absolutt tilfredshet.

Hvordan skal man lettest oppnå denne tilstanden av tilfredshet selv om man i utgangspunktet ikke føler seg på toppen av verden. Det første og viktigste er å ha full aksept av situasjonen der man er. Tilfredshet og harmoni oppnås ved å ikke hige etter å være et annet sted, være en annen, ønske seg noe annerledes. Ved å akseptere at din livs mening er å være den du er, der du er, akkurat nå og la tvil, skuffelse og misnøye forsvinne. La motsetningene oppløses i enhet så du blir er helt og fullt ut tilfreds med den du er.  Ut av denne harmonien og helheten kan nye frø sås slik at Narren igjen begir seg ut på en ny reise.

Med kort nummer 21 Verden er reisen gjennom den store arkana over. Kortene kan brukes som en billedbok over den menneskelige bevissthets ferd gjennom den fysiske eksistensen. Kortene kan brukes på mange måter; til meditasjon, til indre reiser, til kreativ inspirasjon og til å erverve kunnskap og visdom.

Den store arkana er over 600 år gammel og derfor ladet med menneskelig bevissthet og kunnskap fra mange forgangne tidsepoker. De har opplevd middelalderen, renessansen, opplysningstiden, romantikken, sett store kriger og budskap om fred og kjærlighet.  Et uendelig antall mennesker har opp gjennom tidene sittet med de samme symbolene og undret seg over livets mening og høstet erfaringer.  Tarotstokken har blitt brukt til trøst og støtte og som inspirasjon og glede. Mange mennesker har puttet sin forståelse og erfaring inn i stokken og utviklet den videre. Det er også etter min mening derfor tarotstokken langt overgår andre typer stokker i arketypisk innhold, visdom og mystisk budskap. Briana Holberg

[wp_quiz id="100073"]
Hvordan jobbe med kortenes energi?
Narren
Hvordan utvikle Narren i deg

 • Vær spontan, uskyldig, nysgjerrig og lekende
 • Se at det er en høyere orden i universet og slapp av og vær deg selv, og ta ikke livet så alvorlig, men se det som en lek full av vidunderlige muligheter.
 • La livet være en reise mot å oppdage ditt indre univers

Narren som energi viser seg når

 • Du gjør noe nytt
 • Du leker uten tanke på tid og sted
 • Du følger flyten i dine handlinger og velger minste motstands v ei
 • Du er fritt tenkende, håpefull og optimistisk
 • Du er aktiv klatrer, faller, tumler rundt
 • Du søker nye måter å gjøre ting på, er eventyrlysten
Magikeren
For å komme i kontakt med din indre Magiker

 • Tren opp evnen til visualisering
 • Lytt til intuisjonen
 • Kommuniser dine drømmer og visjoner positivt
 • Fokuser din bevissthet og luk vekk motstridende og negative tanker
 • Se at du selv skaper din virkelighet og ta helt og fullt ansvar for det du har skapt
 • Fokuser din bevissthet dit du vil og søk mot det som inspirerer deg
 • Sett pris på din egen unike kreativitet og skaperkraft
 • Beskytt deg mot uønsket negativ påvirkning
Høyesteprestinnen
Hvordan utvikle Høyesteprestinnen i deg

 • mediter eller nyt kontemplativ stillhet
 • arbeid med din underbevissthet gjennom drømmearbeid, fantasireiser, regresjoner og liknende
 • lytt til intuisjonen – det indre budskap fra ditt høyere selv
 • la deg henføre av klassisk musikk som kirkemusikk, klavermusikk, fløyte, korverk
 • bruk fantasien, lev deg inn i andre tider eller tilstander enn det du kjenner fra før
 • prøv intuitiv maling, la farger og former tale til deg
 • bruk tarotkort eller andre symbolkort
 • lær deg mediumskap og kanalisering
 • se på stjernehimmelen og bli berørt av dens storhet
 • se månens mange ansikter fra ny til ne
 • Se ut over havet og la bølgene skylle gjennom deg
Keiserinnen
Hvordan utvikle Keiserinnen i deg:

 • verdsett dine feminine egenskaper enten du er mann eller kvinne
 • bruk din kreativitet fritt med farger og former;  tegn, mal, sy, strikk, hekle, snekre
 • lag deilig og sunn mat – helst økologisk
 • gi kjærlighet uten betingelser, vis dine følelser
 • vis omsorg og ta vare på barn og dyr, og tren opp dine grønne fingre ved kjærlig stell av planter
 • snakk med trær, blomster, fugler, dyr …
 • gi omsorg til alle som trenger det ved praktisk stell og berøring
 • vær miljøbevisst, tenk økologisk, og behandle planeten som den er en bevisst organisme
Keiseren
Hvordan utvikle Keiseren i deg:

 •  få orden på alle viktige deler av livet ditt; økonomi, bolig, jobb
 • ta ledelse enten det er i jobbsammenheng eller fritid
 • sett opp dine visjoner og hva du trenger for å få dem gjennomført
 • velg riktig mål, sorter bort det som sprer energien for mye
 • vit hvor du vil, lag en plan og hold deg til den
 • vær modig, kast deg ut i ting du ikke tror du tør som å holde foredrag, lede andre …
 • ekspander, tenk stort, ta ansvar for og rettled andre på en faderlig måte
 • ta tak i det området av livet ditt som er mest kaotisk og uoversiktlig, ikke vent til i morgen med å handle på det du vet du kan få til i dag
 • ta ansvar for deg selv, ikke skyld på andre eller gjør deg avhengig av andre
 • vær økonomisk og praktisk selvstendig
Høyestepresten
Hvordan utvikle Høyestepresten i deg:

 • søk indre mening
 • oppsøk ulike tradisjoner og lærere
 • gi ut av din visdom
 • være åpen og fordomsfri
 • sett spørsmålstegn ved dine egne trossetninger
 • ta din åndelige søken på alvor
 • tenk over holdningene dine til åndelige og religiøse temaer
 • gi av din kunnskap til de som søker
 • hjelp og veiled andre
 • jobb som lærer, leder eller formidler av etiske og spirituelle spørsmål
 • hold fast ved det som er riktig og sant for deg
 • lytt til din egen indre visdom
 • ha fokus på at din indre søken er av like stor betydning som den fysiske verden
 • del din den kunnskapen du har lært om livet med andre, vær en læremester
De elskende
Hvordan utvikle De elskende energien

 • vær oppmerksom på hva du tiltrekkes av og følg den impulsen
 • finn din indre partner (indre mann/kvinne) og
 • du vil finne deg selv og din jordiske partner
 • føl deg verdig kjærlighet
 • uttrykk din sensualitet og seksualitet
 • vær sosial, kommunikativ og kreativ for å bygge bånd mellom mennesker
 • bruk din evne til empati og kjærlighet i møte med andre
 • søk etter enhet i alle relasjoner, men behold samtidig din selvstendighet
 • tør å velge å gå inn i kjærlighetsforhold
 • kjenn hva som tenner lidenskapen i deg
 • tør å ta valg, hva velger du og hva velger du bort
 • vit at alle veier fører frem, vær ikke så redd for å velge feil
 • gi din kjærlighet uten å bli medavhengig og uselvstendig
 • vær bevisst på hva du ønsker deg, følg dine egne verdier
Vognføreren
Hvordan utvikle Vognføreren i deg:

 • Sett deg et mål, en plan et ideal å arbeide mot
 • Hold fokus mot målet, og la deg ikke distrahere av uvedkommende ting
 • Finn ditt indre mot til å søke forandring
 • Få bevegelse inn i livet, enten det er i form av reiser, flytting, jobbskift eller andre forandringer
 • Vis besluttsomhet og mot i alle situasjoner
 • Ta ansvar for ditt eget liv og de omstendighetene du befinner deg i
 • Hold deg i god fysisk form
 • Gi bevegelsen et mål , selv om det er midlertidig
 • Hold balansen i dine emosjonelle opp og nedturer. Vis mot og gjør deg ikke til et offer
 • Overkom motstand både på det indre og ytre plan
 • Vis selvdisiplin og hold styringen over ditt egos behov og ønsker
 • Forplikt deg til suksess og tro at du kan lykkes
 • Vær sentrert i all forandring og behold den meditative roen
 • Sett deg selv i førersetet i ditt eget liv og la ikke andre ta avgjørelsene for deg.
Styrke
Hvordan utvikle Styrke i deg:

 • Rett blikket innover mot deg selv istedenfor å se feil i andre
 • Ta kontroll over ditt eget liv
 • Søk ulike metoder for å forstå deg selv og dine skyggesider bedre
 • Løft blikket fra det fysiske og materielle og søk isteden etter din indre sannhet
 • Stol på deg selv og din egen magefølelse
 • Kontroller dine følelser slik at de ikke kontrollerer deg
 • Vis forståelse og vennlighet mot andre
 • Se kroppen og dens instinkter som en venn du kan samarbeide med istedenfor å være dens herre eller tjener
 • Aksepter deg selv og uttrykk deg selv klart, sterkt og intenst
 • Behold selvkontrollen i alle situasjoner
 • Vær modig og bruk din kraft
 • Ha medfølelse og innlevelse med andre uten å identifisere deg for mye med andres følelser eller opplevleser
 • Følg ditt indre hjerte og tør å gjøre det du virkelig har lyst til uten å tenke på hva andre mener
Eneboeren
Hvordan utvikle eneboeren i deg:

 • Vend blikket innover og se hva som befinner seg der
 • Hold fokus mot de indre verdier og lytt mer til deg selv enn til andre
 • Vær selvstendig og gå dine egne veier
 • Ta en pause fra hverdagslivet; reis til en
 • fredfull hytte på fjellet eller en rolig ferie ived sjøen
 • Mediter daglig
 • Sett av tid til å kontemplere over viktige spørsmål i livet
 • Stol på deg selv og ditt eget hjerte
 • Hvil, slapp av, regenerer og heal kroppen din
 • Fokuser på arbeidet ditt og si nei til distraksjoner
 • Søk mot stillhet og ensomhet
 • Gå i dybden på det du gjør, forsk, studer, vær fokusert
 • Trekk deg tilbake fra andre mennesker og den
 • materielle verden og finn ut hva som er viktigst for deg
Lykkehjulet
Hvordan utvikle lykkehjulet:

 • Vær optimistisk og grip muligheter som byr seg.
 • Se livet som en prosess av evige sykluser, ingenting varer evig.
 • Vær sosial og åpen. Det kommer ikke noe i en lukket hånd.
 • Bruk de sjansene du får.
 • Vær aktiv og handlende, og bruk din kreative fantasi.
 • Ta risken på å mislykkes.
 • La tankene arbeide fritt, ha mange ideer og synspunkter.
 • Vær optimistisk, fargerik, positiv og ekspansiv.
 • Bruk alle tilgjengelige ressurser.
 • Se sykluser og mønstre som gjentar seg og prøv å strekke deg til et høyere og bedre nivå for hver syklus du går igjennom. 
Rettferdighet
Hvordan utvikle Rettferdighet:

 • Ta bevisste valg og bestemmelser, søk rettferdighet og likhet
 • Vær upartisk og handle etter etiske prinsipper
 • Se alle sider av en sak før du tar en avgjørelse
 • Aksepter resultatene av det du har gjort
 • Vær rettferdig og opptre balansert i møte med andre
 • Vær ærlig mot deg selv og aksepter at du kan ha tatt feil
 • Gjør opp med gammelt karma, balanser ut urett du måtte ha gjort tidligere i ditt liv
 • Tenk mest mulig objektivt på en situasjon som er vanskelig,
 • Unngå å skylde på andre og gjør det som er nødvendig å gjøre
Den hengte mannen
Hvordan utvikle Den hengte mannen i deg:

 • Gi slipp på dine egne ambisjoner og ditt personlige ego
 • Vær tålmodig, aksepter utsettelser
 • Aksepter deg selv, se på dine mørke sider
 • Ved å anerkjenne dine egne begrensinger vil suksess komme
 • Se verden fra en ny synsvinkel, snu alt på hodet,
 • Ikke identifiser deg for mye med dine ideer, de er ikke deg
 • Sett andre foran deg selv, tilgi, ha medfølelse med andre
 • Handle på nye måter eller se at det finnes ulike løsninger på et problem.
 • Bruk kroppen med strekk, tøy, avspenning, yoga
 • Vær ukonvensjonell, gjør det motsatte av det som er vanlig
 • Hold deg nær vann, havet, elver, fosser
 • Finn en spirituell mening med dine opplevelser
Døden
Hvordan bruke Dødenkortet positivt

 • Bring noe du har vært misfornøyd med lenge til sin avslutning
 • Aksepter det uunngåelige og gi slipp der det ikke lenger er noe energi å hente
 • Øv deg på å legge bort gamle holdninger – tenk nytt
 • Aksepter syklusen av forandring
 • La gammelt nag fare, tilgi urett som du mener har blitt begått mot deg
 • Beveg deg fra det kjente til det ukjente
 • Se alle situasjoner med nye øyne
 • Si farvel til den du ikke lenger er. Aksepter deg selv som du er akkurat nå.
 • Konfronter deg med din egen angst for det ukjente og ukontrollerbare
 • Gi en takk til det som forsvinner ut av livet ditt. Det har brakt deg lærdom og visdom
 • Rydd opp i kjeller og loft og kast det du ikke lenger bruker
 • Gå gjennom klesskapet ditt og sorter ut alt som du ikke lenger kan bruke.
Måtehold
Slik kan du utvikle Måtehold:

 • Søk balanse og måtehold i alt du gjør
 • Søk etter det vakre og kunstneriske. Bruk dine kreative evner.
 • Vis selvkontroll og gjør noe med dine overdrivelser eller misbruk.
 • Utforsk dine talenter, prøv noe nytt og ukjent
 • Bruk fantasi og forestillingsevne, ha store visjoner og drømmer
 • Handle på dine visjoner
 • Balanser følelsene dine og gi dem et uttrykk og en bevegelse
 • Søk kompromiss og forståelse i forhold
 • Foren det uforenelige, lag en ny syntese
 • Del følelser og gi dem form heller enn å undertrykke dem
Djevelen
Hvordan arbeide med kortet Djevelen:

 •  Vit at alt du opplever finnes i deg selv. Se heller bjelken i ditt eget øye enn splinten i andres.
 • Anerkjenn de sidene av deg som kalles skyggen. Skyggen representerer dine fortrengte følelser og tanker.
 • Husk på at de egenskaper du misliker/hater hos andre kan være egenskaper du selv besitter og utfolder uten å være det bevisst.
 • Få et positivt forhold til naturen og det fysiske– elsk materien – den er en del av helheten.
 • Aksepter at du ikke er feilfri og forlang heller ikke at andre skal være det.
 • Kjenn på dine vanskelige følelser som sinne, sjalusi, redsel, grådighet, avhengighet og opplev at de kanskje ikke er så farlig som du tror.
 • Vit at det er ikke noe feil med følelsene dine, men du avgjør selv hva du gjør med dem.
 • Utforsk det seksuelle. Finn dine egne grenser og ikke innrett deg etter andres moral.
 • Undersøk dine egne fordommer. Hva forteller de om deg?
 • «What you resist persists» er et kjent uttrykk. Si ja til problemene dine og se at de smelter vekk.
 • Forvent ikke at andre skal leve etter dine betingelser. La andre få utfolde seg som de selv ønsker.
 • Vit at du ikke eier et annet menneske. Slipp dem fri.
Tårnet
Hvordan arbeide med kortet tårnet:

 • Still deg spørsmålene: Hvilken struktur i livet mitt er i ferd med å brytes opp? På hvilke områder er min bevissthet stagnert og fastlåst?
 • Se på dine tanker og følelser og brenn vekk det som holder deg tilbake og begrenser deg og hindrer deg i å oppleve glede.
 • Prøv å se åpent på enhver konflikt?
 • Lytt til din indre stemme og hør om den sier at noe er feil eller ufullstendig i livet ditt.
 • Gå med det som skjer istedenfor å sette opp motstand.
 • Føler du at livet ditt ligger i ruiner og at du bare ser kaos, trekk pusten dypt og vit at du klarer deg allikevel.
 • Vit at den eneste du virkelig kan stole på i enhver situasjon er deg selv og dine egne indre ressurser. Alt annet kan du miste.
 • Bryt opp i gamle forsteinede strukturer som ikke lenger tjerner deg. Bytt jobb, bolig og lignende hvis du føler at du ikke er tilfreds.
 • Ikke gjør deg avhengig av ytre strukturer, ting, penger, mennesker.
 • Kontempler over livet ditt jevnlig. Gå inn og ta kontakt med din intuisjon, magefølelse,din sjelsenergi for å finne viktige svar på spørsmål i den ytre verden.
 • Venn deg til å se på forandring som et gode. Gjennomfør en indre og ytre storrengjøring jevnlig så du ikke får for mye gods å dra på.
Stjernen
Hvordan utvikle Stjernen:

 • Vend blikket fremover
 • Gjør klar for å motta inspirasjon og nye visjoner og gjør jobben med å realisere dem
 • Tenk på deg selv som verdifull – du er en stjerne
 • Vær aktiv og gå for dine drømmer
 • Ha en kjærlighet til deg selv og plei din kropp og sjel med de fineste ting
 • Realiser minst en av dine drømmer
 • Behold håp og tro uansett hvor vanskelig situasjonen virker
 • Sørg for å tilgodese både din verdslige og din spirituelle side
 • Tenk på deg selv som et lysvesen full av energi, skjønnhet og kjærlighet
 • Bli inspirert, la positiv energi flyte inn i livet ditt
Månen
Hvordan utvikle Månen:

 •  Vend blikket mot den indre verden og utforsk din underbevissthet og dine drømmer
 • Utforsk dine psykiske evner og din intuisjon
 • Oppsøk opplevelser som beveger deg og gir flyt i livet
 • Utforsk natten og månenlysets mystikk – mediter, kontempler, drøm
 • Stol på din følelsesmessige intuisjon og tren opp din empati
 • Lev i pakt med dine feminine sider, naturen og månesyklusen
 • La deg inspirere av kunst, musikk, dans – vær kreativ og skapende
 • Aksepter at du ikke har kontroll over alt og lær deg å leve med litt usikkerhet

 

Solen
Hvordan utvikle Solen:

 • Tenk på deg selv som et unikt individ. Det finnes ingen eksakt lik deg.
 • Si klart fra hva du mener og stå for det selv om det er ubehagelig.
 • Finn og uttrykk det lekne barnet i deg. Behold en ungdommelig og åpen energi.
 • Kle deg fargerikt, vær synlig. Bruk varme gylne farger som oransje, rødt og gult.
 • Ha tro på deg selv. Ta imot beundring og oppmerksomhet fra andre.
 • Vær dynamisk. Forsterk din selvtillit og selvfølelse. Tør å skinne som det lyset du er.
 • La glede og lykke være din ledestjerne. Du fortjener å ha det bra.
 • Vær kreativ. Ikke ta ting for tungt. Gled deg over din skaperkraft.
 • Hold deg varm og øk forbrenningen gjennom trening og sport.
 • Vær utendørs i dagslyset så ofte som mulig. La solens stråler varme deg.
 • Ha en positiv innstilling. Livet er solrikt, morsomt og oppløftende.
Dommedag
Hvordan utvikle Dommedag:

 • Vær beredt på forandringer, gi slipp, gå med prosessene som startes.
 • Vær ikke redd for å ta standpunkt og stå på for ditt syn. Ta valg og stå for dem.
 • Kvitt deg med fordømmelser. Det er ingen å klandre inkludert deg selv.
 • Aksepter tingene som de er.
 • Frigjør deg fra gamle holdninger og meninger til deg selv, familien, forhold, jobb og lignende. Åpn opp for ny måter å oppleve verden og dine relasjoner på.
 • Gå analytisk og ærlig gjennom ditt egos væremåte og utrykksmåter. Vær åpen for å slippe gamle forestillinger om hvem du er.
 • Forstå hvordan ditt liv beveger seg i sykliske mønstre. Se konsekvensene av dine tidligere handlinger (karma) og ta grep for å skape bedre relasjoner i fremtiden (dharma).
 • Vær beredt for en bevissthetsmessig revolusjon. Våkn opp til den nye deg.
 • Vær åpen for spirituelle opplevelser som ut av kroppen erfaringer, synkronisiteter eller opplysningsøyeblikk,

 

 

Verden
Hvordan håndtere Verden:

 •  Slipp tankene på fortiden og fremtiden og nyt stedet du befinner deg på i dag.
 •  Se livet ditt i perspektiv. Hvilke valg og situasjoner har ført deg dit du er i dag.
 •  Bli bevisst om valgene du har tatt i ditt liv slik at du kan velge enda bedre i fremtiden.
 •  Vit at selv om du har kommet frem dit du vil i dag så starter du en ny syklus igjen med nye drømmer og visjoner.
 •  Tenk helhet og syntese i livet ditt. Ha full aksept at du er akkurat der du skal være.
 •  Kjenn at du er lykkelig og tilfreds med det du har oppnådd i livet.
 •  *Forstå at din mening med livet er å være nøyaktig den du er.
 •  Fullfør planer og mål du har satt deg slik at du kan kjenne gleden over å ha oppnådd det du ønsker.