Velg en side

Tarotkortene

Tarotstokken består av 78 kort. Den er delt inn i to hoveddeler; Den lille arkana også kalt småkortene og Den store arkana også kalt Trumfkortene.

  • Den lille arkana

Småkortene består av 10 x 4 serier av småkort / suiter / farger med sortene mynter, staver, sverd og beger på samme måte som vanlige spillkort består av de fire sortene spar, ruter, kløver og hjerter.

I tillegg finnes 16 hoffkort; konge, dronning og knekt og page i hver av fargene konge av staver, konge av mynter, konge av sverd osv

  • Den store arkana eller trumfkortene

Narren, Magikeren, Høyesteprestinnen, Keiserinnen, Keiseren, Høyestepresten, Vognføreren, Elskerne, Styrke, (Eneboeren, Lykkehjulet, Rettferdighet), Den Hengte, Døden, Måtehold, Djevelen, Tårnet, Stjernen, Månen, solen, Dommedag og Verden.

Den store arkana kan sees som en sammenhengende fortelling som viser menneskets plass i kosmos. Den viser en utvikling fra det kosmiske via det jordiske tilbake til det kosmiske igjen.

Tarotstokken er en ypperlig måte å bli kjent med sitt indre liv. Bildene og symbolene fremmer intuisjon og fantasi. Gjennom å åpne opp for intuisjonen vil man åpne opp for større deler av en selv ofte kalt det høyere selv. Vi kan tenke oss at mennesket er et multidimensjonalt vesen hvor en del av oss befinner oss i tid rom dimensjonen. Den spirituelle delen av oss kommuniserer med oss via føleleser og bilder. Tarotkortene kan hjelpe oss å åpne opp og fortolke budskapet i denne kommunikasjonen.

Her finner du beskrivelse av alle de 22 kortene i den store arkana. Alle kortene beskriver ulike arketypiske energier som mennesker møter.
Her finner du de 6 første kortene. Resten finner du på medlemssiden. 

0 Narren

   0 Narren

Det første kortet i tarotstokken er Narren. Narren er nummerert som 0. Null er alt og ingenting. Narren representerer mennesket.  Alle mennesker gjør denne reisen. Det viser syklusen fra fødsel til død, fra liv til liv, fra mørke til lys, fra ubevissthet til bevissthet. Narren starter på null. Han eller hun er den åpne begynnelsen. På samme måte som en nyfødt baby er klar til å legge ut på livets reise er Narren klar til å legge ut på sin kosmiske reise. Han er som den nyfødte. Han er åpen, fri og ubeskrevet.

I tarotkortet Narren er han fremstilt som en lurvete kledd mann med et knytte over skulderen med sine eiendeler.  Han er ofte fulgt av en liten hund. Narren går tilsynelatende uvitende eller uanfektet frem mot en klippekant.

Narren kjennetegnes av sin uberørthet, sin ubekymrethet. Han følger livets flyt i blind tillit. Tilliten er blind fordi han er i begynnelsen av reisen, og enda ikke har bevisstgjort seg sin rolle i det kosmiske dramaet. Narren er åpen for det som måtte skje, og han har fokus på det som er tilstede i nuet.

Narren kan sammenliknes med Askeladden fra de norske folkeeventyrene. Askeladden er den yngste og minst tilgodesatte av de tre brødrene Per, Pål og Espen Askeladd. Hands naive åpenhet gjør at han til slutt alltid vinner prinsessa og det halve kongeriket.  Han ser verdien i det andre forkaster fordi han ikke er forutinntatt. Han lever i tillet og mottar beskjeder som andre forkaster. Han har ingen frykt og har ingen fordommer mot hekser eller troll. Askeladden følger sin intuisjon og magefølelse.

Narren i tarotstokken deler disse egenskapene til Askeladden. Askeladden er en ekte Narr. Han er en fri sjel. Evnen til å la fortiden falle og leve i nåtiden gjør at hvert øyeblikk og hver handling møtes med total åpenhet. Øyeblikket møtes med sannheten i hva øyeblikket reelt inneholder.

I sitt positive aspekt er Narren tunet inn på sin sanne intuisjon og magefølelse. Narren inneholder også barnets åpne og nysgjerrige energi.  Han er til stede i sitt eget liv.

Narren som energi er til stede i livet vårt hver gang vi starter noe nytt, når vi er åpne og søkende, eventyrlystne og i tillet til at alt skjer som det skal skje. Narren følger flyten i livets elv.

Narren er ikke redd negative konsekvenser. Han ser ikke døden som en tragedie, men livet som en mulighet. Derfor er han ikke redd for å falle utenfor klippekanten.

Narren kommer i likhet med det nyfødte barn rett fra den kosmiske livmor. Han har fortsatt kontakten med sitt spirituelle jeg. Det gjør at alle han handlinger har utspring i tillit. Han ser livet som en lek, et spill. Ingenting blir feil, ingenting er ferdig. Alt er riktig. Her kan både Abraham (Esther Hicks) og Byron Katies lære sees på som en kontakt med Narren. Denne innstillingen gir kraft til å gi seg ut på denne bevissthetsreisen livet er.

Med Narren energi kan alle situasjoner i livet møtes med tillit. Narren er uredd, eventyrlysten og kaster seg gjerne ut på dypt vann.

Narren har som nevnt nummer 0. Narren kan også være det siste kortet i tarotstokken. Ved å fullføre den arketypiske reisen gjennom de tjueen kortene i den store arkana  blir Narren gjenfødt. Han går fra ubevisståpen barnlighet til bevisst åpen barnlighet. Narren blir da det femte element, det perfekte mennesket.

1 Magikeren

   1 Magikeren

Magikeren er det første kortet i tarotstokken og er nummerert som 1. Mennesket innleder den kosmiske reisen tarotstokken symboliserer. Tallet 1 står for enhet, det udelelige, det unike eller det første. Magikeren manifester seg som en ide eller tanke ut av det ubegrensede kosmos.

Magiker kammer fra ordet ”magh” som betyr ”å ha kraft” eller ”å være i stand til”. Magikeren er derfor en person med kraft og evne til å skape.

Magikeren er et symbol på det maskulint guddommelige og starten på det bevisste kosmos. I bibelen står det at først kom ”ordet” som er den bevisste tanke. Før noe kan manifesteres må det være tenkt, bevisstgjort. Magikeren er denne første tanken, ideen som bærer kraft til å fødes.

Tradisjonelt er en magiker en trollmann. Magikeren kan manipulere det fysiske univers og skape ut fra bevisstheten. I dette kortet ligger derfor en sterk evne til å bruke bevisstheten som skaperkraft. En av metodene er å bruke visualisering.

Alt skapes ut fra bevisstheten.  Det du tenker blir virkelig. Dette prinsippet er kjent fra moderne selvutviklings- og bevissthetsmetoder for eksempel filmen” The Secret”.  Filmens hovedbudskap er at du blir det du tenker. Det du ser rundt deg reflekterer den du er. Dette er også kjent fra Abraham kanalisert av Esther Hicks. For å skape magi det vil si manifestere en tanke fysisk må du ha en sterk evne til fokus. Og et nærmest begjær etter å se den konkretisert i den tredimensjonale virkelighet.  Tallet 1 krever enhet. En dualistisk tankegang som ”Jeg ønsker – men jeg tror ikke det vil skje”, vil hindre ønsket i å ta konkret form. De to motstridende tankene vil utradere hverandre. Det holder ikke å kun tenke teoretisk, man må også tro på det.

Kortet Magikeren beskriver en mann omgitt av symboler på de fire elementer, jord, ild, luft og vann.  Magikeren kontrollerer disse fire elementene med sin bevissthet. Ved å bruke elementene som redskap transformerer Magikeren den fysiske virkeligheten. Han har en arm rettet mot himmelen og en mot jorden. Han skaper en forbindelse mellom kosmos himmelen og jorden. Han er en visjonær skaper som forvandler ånd til materie.

Magikeren har evnen til å skape sin egen virkelighet ut fra sin bevissthet. Vi bruker tankekraften hele tiden, men ofte foregår det ubevisst. Tankene går på autopilot. Dette er nødvendig for eksempel når man kjører bil. Da er fokus på veien og retningen ikke på fotens trykk på gasspedalen, eller rattets sving til venstre. For å skape magi må man være bevisst og fokusert. Spørsmål som

Hva ønsker jeg å skape?

Hvordan vil jeg ha det?

Hva er mine egentlige drømmer?

Er sentralt å svare på.   Eventuelle negatrive mønstre som sitter i underbevisstheten må bevisstgjøres og uskadeliggjøres.

2 Høyesteprestinnen

   2 Høyesteprestinnen

Ordet prestinne kommer fra det greske ordet ”presbuteros” som betyr den eldre, den som vet og har visdom.

Høyesteprestinnen symboliserer hjertets visdom, sannhet og ærlighet. Hun ser det som ligger under overflaten. Hennes visdom er basert på balanse og harmoni. Kortets nummer er 2 som står for polaritet som for eksempel; dag-natt, mann-kvinne, lys-mørke, sol-måne, svart-hvit.

Prestinnen balanserer disse tilsynelatende motsetningene. Balansepunktet finnes i den indre stillhet og klarhet som man finner i orkanens midtpunkt, orkanene øye. Rundt virvler vinden i raske kast på samme måte som livet kan fare av gårde med oss og få oss til å miste perspektivet. Høyesteprestinnen har tilgang på denne indre stillheten som gjør at hun kan navigere i urolig farvann uten å miste sin balanse. Denne klarheten gir Høyesteprestinnen distanse i forhold til livets hendelser. Hun bruker sin intuisjon og er oppmerksom på hva som befinner seg i det ubevisste og skjulte.

Universet kan sies å bestå av to krefter; orden og kaos; det apollinske og det dionysiske. Dette begrepsparet har navn etter Solguden Apollon som sto for orden og struktur og vinguden Dionysos som var ekstasens gud som skapte omveltninger og kaos. Det apollinske er velordnet, avklart og avgrenset, mens det dionysiske er ekstatisk, berusende og grensesprengende. Disse to kreftene kompletterer hverandre i en konstant prosess av å bygge opp og ordne og å rive ned og transformere.

Magikeren kan sies å ligge nær det apollinske og høyesteprestinnen nær det dionysiske. Høyesteprestinnen er den mørke kaosenergien alt skapes av. Hun er tomrommet der hvor Magikeren er lysstrålen. Mens Magikeren er den maskuline spirituelle kraft er Høyesteprestinnen den feminine spirituelle kraften.

Høyesteprestinnen gir oss tilgang til vårt Høyere Selv, den delen av oss som eksisterer utenfor den fysiske dimensjon og som er større og visere. Hun representerer det intuitive i mennesket, hjertets språk heller enn hjernens. Hun er sann mot seg selv og går ikke på kompromiss med sine visjoner. Høyesteprestinnen ser hva som ligger under overflaten. Hun er synsk og kjenner intuitivt sannheten. Hennes sensitivitet åpner opp for klarsynthet, klarhørsel, kanalisering, healing med mer. Hennes tilgang til den kollektive bevissthet er ubegrenset og hennes drømmer, fantasier og meditasjoner bringer det ubevisste frem i lyset. Hun har kontakt med fortid og fremtid. Hun er selvforsynt og er ikke avhengig av noen. Høyesteprestinnen er en sannsiger, en seer og en profetinne.

3 Keiserinnen

   3 Keiserinnen

Keiserinnen er naturen og livets beskytter. Intet er for lite eller ubetydelig til å omfattes av hennes kjærlighet. Alt og alle på planeten er hennes barn planter, trær, dyr, mennesker, luften, havet hvert lite sandkorn…

Hennes kjærlighet til alt det skapte er altomfattende og uselvisk.

Keiserinnen er det tredje kortet i tarotstokken. Hun etterfølger Magikeren og Høyesteprestinnen. Tretallet som er keiserinnens nummer symboliserer foreningen av to motsatte energier representert ved tallene 1 og 2.  Tretallet er sentralt ved at det skaper en syntese mellom to opposisjoner. Denne syntesen er nødvendig for å få videre vekst, ellers kan man til evig tid bli stående i en låst posisjon. Ved denne syntesen bringes hele tiden utviklingen videre.  Mann og kvinne skaper for eksempel barnet. Tretallet og Keiserinnen representerer altså begynnelser og vekst. Dette understrekes av at opprinnelsen til navnet Empress kommer fra det latinske ordet ”parere” som betyr å unnfange eller føde.  Keiserinnen er som livmoren som føder nytt liv. Hun har også ansvaret for å opprettholde dette nye livet ved å gi det mulighet til å blomstre.

Keiserinnen representerer hele det fysisk manifesterte univers. Hun er Gaia med sine planter, dyr og mennesker. Hun er den kreative kraften som føder frem det nye liv. Hennes natur er skapende. Hun gir omsorg, beskyttelse og nærhet, og har uforbeholden kjærlighet til alt som lever.

Keiserinnen er ofte avbildet sittende på en trone omgitt av naturens overflod. Hun er omkranset av alle elementene jord, vann, luft og ild. Hun er sensuell, magnetisk og vakker, og sitter behagelig avslappet og nyter livet. Hennes fruktbarhet og naturens overflod symboliseres ved med granatepler, kornaks, vannkilder og grønne planter. I enkelte kortstokker er hun gravid.

Høyesteprestinnens slør er fjernet, og Keiserinnen viser seg i all sin prakt. Hun har ikke lenger noe å skjule.  Hun kjenner livets sykliske og fysiske lover. Hun vet alt har en begynnelse, et høydepunkt og en avslutning. Selv sitter hun midt i livets blomstring som en frodig og fruktbar morsarketype. Hun har også symbolet fullmånen som viser til alle tings modenhet, kraftens toppunkt.

Keiserinnen er et oppkomme av kreativ energi  og bruker sin skaperkraft til å frembringe nye former i det fysiske univers. Hun representerer fruktbarhet, overflod, mangfold, kreativitet og produktivitet. En person som bærer med seg denne arketypen bruker sin fantasi til å skape. Keiserinnen har ofte store talenter innen håndverk, kunst, farger og formgivning. Hun har ofte grønne fingre og et godt håndlag med dyr.

Hun er av natur rolig og avslappet. Ingenting stresser henne. Hun er tilfreds med å være der hun er midt i livet og i sin egen skaperkraft. Hun finner fullt ut mening i sin egen kreativitet og nytelse og glede i å se sine egne skaperverk.  Hun er både kjærlighetsgudinnen Venus og morsarketypen Demeter.

4 Keiseren

   4 Keiseren

En keiser er en mannlig monark som vanligvis hersker eneveldig over et rike eller område. Keisere har vanligvis en høyere rang enn konger. I dag er det kun Keiseren av Japan som har denne tittelen.

 Ordet Keiser kommer fra det latinske ordet ”imparere” som betyr å kommandere eller lede. Keiseren er assosiert med alle mytologiske ledere som konger, presidenter, kommandanter, kapteiner, direktører og alle typer statsoverhoder.

Keiserens oppgave er altså å lede. Som leder følger han sine visjoner og har evne til å se og forutse hvilken virkning hans arbeid har i den fysiske verden. Et annet latinsk ord er ”parere” som betyr å gi liv til eller å føde. Han er den beskyttende og autoritære farsfiguren. Keiseren er i sin natur maskulin slik som Keiserinnen er feminin. Keiserens og Keiserinnens egenskaper er selvfølgelig tilgjengelig for begge kjønn. En kvinne kan utfolde Keiseregenskaper og en mann Keiserinneegenskaper. Som eksempel på en kvinnelig Keiser har vi Gro Harlem Brundtland.

Gjennom sine verdslige ambisjoner gir Keiseren liv til nye verdener og forandrer sivilisasjoner. Ved å bruke sin logiske og strategiske tanke settes ideene og målene ut i praksis. Keiser ønsker å være den fremste innen alt han/hun foretar seg. Keiseren ekspanderer stadig og utvider sitt rike.

Keiseren der det fjerde kortet i tarotstokken. Firetallet spiller stor symbolsk rolle i vår kultur.  Vi har blant annet fire retninger; nord, syd, øst, vest og fire elementer ild, jord, luft og vann.  Firetallet er tallet for det materielle. Vi snakker om å være firkantet eller A4. Keiseren er opptatt av å skape orden og system og holder seg som regel til de gjeldende lover og regler. Han kan være ganske tradisjonsbundet og opptatt av å bevare det etablerte. Han bruker sin fornuft og logikk heller enn fantasi og følelser.

Keiseren er opptatt av at hans arbeid skal bære frukter i den fysiske verden. Mens Keiserinnen står for den kreativt skapende energi er Keiseren den ordnende kraft som gir form til det allerede skapte. Slik utfyller Keiseren og Keiserinnen hverandre i sitt maskuline og feminine aspekt.

Keiseren er bestemt og besluttsom. Han er ofte en pioner og er villig til å arbeide hardt og fokusert for å nå sine mål. Keiserens styrke er evnen til å planlegge og tenke langsiktig. Han er også sterk og modig og liker å ta ledelsen. Keiseren følger sitt eget hode og sine egne meninger og er ikke redd for å bestemme over andre.

Keiserens styrke er evnen til å ta ansvar og følge sine visjoner kompromissløst til gjennomføring. Han forholder seg mest til den materielle verden med konkrete fysiske resultater å vise til. Keiserens fokus på det materielle kan begrense evnen til å se de finere nyanser i livet. Keiseren kan ha vanskelig for å ta andre menneskers ønsker og synspunkter med i betrakting. Positivt gir Keiser struktur og form til det skapte. Faren er at ønsket om form kveler fantasi og fleksibilitet så innholdet formen skal beskytte blir underordnet strukturen. Formen blir død og innholdsløs.

Keiseren kan bli dominerende og fastlåst i sine synspunkter. Det ligger i arketypen Keiser å ønske å være den som bestemmer; den som er først, størst og best. Keiserens skyggeside er ønsket om kontroll. Han eller hun kan ha vansker med å innrømmes svakhet og unngår helst egne og andres emosjonelle reaksjoner. Keiseren trives best i rollen som beskytter, veileder og forsørger. Det å ha en familie, suksess i arbeidslivet samt spille en aktiv rolle i samfunnet vil som oftest ha størst betydning for ham/henne.

5 Høyestepresten

   5 Høyestepresten

Høyestepresten Paven eller Hierofanten representerer organisert religion, spirituelle tradisjoner og systemer. Dette er kortet for lærer, veileder eller dogmatiker.

Høyestepresten er det femte kortet i tarotstokken. Han følger etter Keiseren og Keiserinnen. Vi kan tenke oss at i et samfunn hvor alt det verdslige er på plass og styrt av henholdsvis Keiseren og Keiserinnen, så trengs det også åndelig føde. Det behøves noen som kan opprettholde kontakten mellom det åndelige og de verdslige makter. Her kommer Høyestepresten inn.

Høyestepresten blir kontaktleddet mellom den spirituelle verden og den verdslige. Han formidler og fortolker de åndelige verdier til samfunnet. Høyesteprestens makt blir stor fordi han er den ene som har direkte kontakt med det åndelige.

Høyestepresten kalles også Hierofanten. En hierofant er en person som bringer en religiøs forsamling i kontakt med det som regnes som hellig. Ordet kommer fra gresk og var satt sammen av ta hiera som betyr ”hellig” og phainein som betyr ”å vise.” Meningen blir da den som viser frem det hellige. Hierofanten er tolkeren av de hellige mysterier og eldste prinsipper. Hierofanten var identisk med ypperstepresten i oldtidens templer. Det var Hierofantene som hadde ansvaret for innvielse av kandidatene i de store mysterier

Hierofanten er den åndelige makt på jorden. Kortet viser som oftest en kappekledd mann sittende på en trone. Han er avbildet med trippelkrone og septer. Kronen viser at han hersker over alle de tre verdener; den himmelske, den jordiske og den underjordiske også kalt dødsriket. Septeret er symbolet på makt.

Kortet bærer nummeret fem som representerer mennesket. Mennesket har fem lemmer, to armer, to ben og hode. Kortet gir mulighet til å bruke menneskehetens visdom til å høyne bevisstheten og transendere uutviklede aspekter av seg selv. Høyestepresten avslører universets hellige lover og formidler dem til andre. Han er en lærer av livsvisdom og spirituelle verdier. Han bevarer de kosmiske lover gjennom ritualer og institusjoner.  Hierofantkortet representerer dermed organisert religion, ulike spirituelle tradisjoner og systemer.

Høyestepresten bærer titler som Mester, Buddha, vismann, prest, taler, guru, rabbi eller professor. Nivået på Høyesteprestens lære avhenger av hans bevissthet. Positivt er han en formidler og i varetaker av gammel visdom. Han er den fremste utøver og fortolker innenfor ulike religioner. Negative aspekter av Høyestepresten er faren for å bli fanget i dogmatisk tankesett hvor regler og tradisjoner står foran sann visdom og utvikling. Ekte kontakt med mysteriene og det spirituelle viker for meningsløse ritualer og fikserte trosoppfatninger.

Kortet kalles også for Paven. Paven i Roma regnes som guds stedfortreder på jorden av katolikkene. Det vil si at Pavens makt ligger i at han skal ha absolutt rett i det han sier fordi han skal ha direkte kontakt med Gud. Paven er derfor fortolker og rettleder. Hans ord er lov for millioner av katolikker enten det gjelder prevensjon, abort, skilsmisse og liknende.

Høyestepresten i sitt positive aspekt representerer søknen etter mening og hensikt med livene våre. Når de jordiske behov er tilfredsstilt kommer behovet for å forstå meningen med livet, hvorfor vi lever og hvilken hensikt eksistensen har. Høyestepresten blir veilederen og læreren som hjelper til å forstå dette mysteriet livet er. Høyesteprestens visdom strekker seg både til det fysiske, emosjonelle og intellektuelle plan. Han eller hun har kunnskap og viten om menneskenaturen og dens utfordringer. Han/hun har gått veien selv og kjenner alle prøvelser og nederlag som man kan møte på livsveien. Dette gir han/hun en evne til å vise toleranse og nestekjærlighet.

Høyestepresten kan vise veien til å transformere det hverdagslige til det hellige, og åpne for innsikt, inspirasjon og åpenbaringer.

Høyestepresten forteller også at livet er en konstant læreprosess hvor vi lærer like mye av våre mistak som våre suksesser. Høyestepresten har visdommen til å finne mulighetene i tilbakeslag, skuffelser og manglende suksess. Livet kan brukes som et forum for personlig vekst.

6 De elskende

   6  De elskende

Nå har vi kommet til kort nummer seks i tarotstokken. Kortet kalles The Lovers eller De elskende.  Ordet lovers kommer fra det indo-europeiske ordet leubh som betyr å bry seg om, elske eller begjære.

Kortet De Elskende representerer uimotståelig tiltrekning til andre. Kjærlighet er en kraft og et ønske om en forening som skaper helhet.

Kortet De elskende symboliserer alt vi tiltrekkes av i den ytre verden. Det kan være kjærlighetspartnere, venner, god mat, pene klær, musikk, bøker, nær sagt alt som oppleves som behagelig og gir livsglede.

De elskende står for den energien i oss som søker mot det som gir oss glede og en følelse av helhet. I forelskelsens rus oversvømmes hjernen av kjærlighetshormoner, og vi opplever å være ett med vår elskede. Vi føler oss levende, våkne og intenst nærværende. Kortet De elskende symboliserer rusen hvor grenser og rammer opphører, og vi føler oss ett med hele verden. Denne gleden fyller oss enten det er kjærlighet, skjønnhet, moro, sport, velvære eller annet som initierer den. Energien i De elskende kortet er limet som binder ting sammen. Det kan være en mental, emosjonell eller fysisk interesse som vekker tiltrekningsenergien. En tanke eller ide kan fylle hodet og tilværelsen og gi kraft og innhold. Livet får med ett mening på grunn av denne hobbyen, ideen, boken eller det spesielle mennesket som inspirerer og får oss til å åpne opp for vår fulle natur.

Carl Gustav Jung opererer med begrepene indre mann og indre kvinne, animus og anima. For mannen vil de egenskapene som tradisjonelt legges til det feminine som følelser, nærhet og omsorg danne en indre ofte ubevisst energi som Jung kaller mannens indre kvinne. Han vil føle en umiddelbar tiltrekning til kvinner som passer til dette bildet. På samme måte har kvinnen en indre mann som innehar visse egenskaper av styrke, individualitet og pågangsmot. Det indre bildet manifesterer seg som tiltrekning til visse typer menn.

Kortet De Elskende representerer unionen med den indre kvinne eller indre mann. Hieros gamos eller Hierogamy fra gresk som betyr ”hellig ekteskap” refererer vanligvis til et seksualrituale mellom en gud og en gudinne hvor det feminine og maskuline forenes. Dette ritualet kan ha sin opprinnelse i det enda eldre begrepet om tvillingsjeler eller ”soulmates”.

Ideen baserer seg på at menneskesjelen opprinnelig var en enhet bestående av en maskulin og en feminin del. Denne enheten ble på et tidspunkt delt i to. Dette medfører at hvert menneske på jorden har en tvillingsjel, og målet er å gjenforenes med denne. Det hellige ekteskap og den seksuelle forening blir et symbol på gjenforeningen av den delte sjelen.

Psykologisk sett symboliserer det hellige ekteskap sammenføyningen av motsetninger. Det maskuline og feminine prinsippet, bevisstheten og ubevisstheten, ånd og materie smelter sammen. I denne foreningen finnes det ikke lenger noen adskilthet og splittelse. Alt er enhet og helhet. Når den bevisste og ubevisste siden i mennesket smelter sammen får man et ekteskap/enhet mellom den fysiske mann og den indre kvinnen og den fysiske kvinnen og hennes indre mann.

Kortet De Elskende representerer som sagt helhet og opphør av dualitet, men sammensmeltinger kan også adskilles. Den fysiske verden er polaritet. Alt er delt i maskulin og feminin, det mannlige og det kvinnelige. Det gjelder mennesker, dyr, fugler, fisk, insekter og så videre. Ved å romme dualiteten og ta opp i oss motsetningene så blir helheten større, og vi rommer stadig mer. Kortet De Elskende symboliserer denne sammensmeltingen av polariteter. Før denne foreningen gjennomføres er det alltid et valg. Vil jeg akseptere og smelte sammen med motsetningen eller ikke? Hva skal jeg velge; ja eller nei?

Derfor er et annet aspekt av kortet å ta valg. I den franske Marsaillestokken er kortet De elskende illustrert ved en mann som dras mellom sin mor og sin kjæreste. Mannen må da velge å følge det ukjente representert ved den unge kvinnen eller det trygge representert ved sin gamle mor.

Valget kan også stå mellom to unge kvinner, en ukjent fristerinne og en trofast jomfru. Dette er et velkjent trekantdrama.  Å velge den attraktive ukjente kvinnen kan være en omvei, men som kjent fører alle veier til Rom, og man trenger kanskje den erfaringen også før man er klar for den indre union.

De elskende kortet rommer også ideen om romantisk kjærlighet. Kortet kan stå for erotiske møter mellom kjærlighetspartnere som opplever en nær sjelekontakt eller rett og slett er dypt forelsket i hverandre. I denne sammenheng står kortet også for å utforske de seksuelle gleder, utrykke kjærlighet, intimitet  og nærhet. Målet med De elskende kortet er kjærlighet med full aksept og omfavnelse av dualiteten, motsetningene. Det som forenes må også før eller senere adskilles.

Å gå inn i relasjoner uten å bli medavhengig eller selvutslettende er første steg på veien til å mestre De elskende energien. Å ha mot til å romme både foreningen og splittelsen er kortet De elskende utfordring.

Du finner resten av kurset på våre medlemssider.
Du må være medlem for å ha tilgang. Du melder deg inn her.